Trzynastka dla nauczyciela

Pytanie:

Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. \"13\" pensję pomniejszoną o ilość dni spędzonych na w/w zwolnieniu i urlopie. Czy mam prawo do \"13\" obliczanej z całego roku, czy tylko za dni pobytu w szkole.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia oraz nabywania prawa, a także jego wypłacania określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który to wynagrodzenie przysługuje, a przy określaniu podstawy wymiaru "trzynastki" uwzględnia się te elementy wynagrodzenia, które służą do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Do wynagrodzenia za czas urlopu, a zatem i do podstawy "trzynastki" nie wlicza się: jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania, gratyfikacji jubileuszowych, nagród z zakładowego funduszu nagród, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop dla poratowania zdrowia lub przebywanie w stanie nieczynnym). W podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się również zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, m.in.: zasiłku macierzyńskiego; zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą w okresie ciąży; zasiłku chorobowego wypłacanego za okres leczenia w szpitalu lub sanatorium oraz za okres przypadający bezpośrednio po tym leczeniu; zasiłku chorobowego wypłaconego w związku z choroba zakończona renta inwalidzka lub świadczeniem rehabilitacyjnym. Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 9.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)