Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

Pytanie:

Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 r. Czy słusznie? Czy z powodu odejścia na emeryturę dyrektora szkoły w dniu 31.08 b.r., w tym dniu należy mu również wypłacić trzynastkę, czy można to uczynić dopiero do 31.03.2012 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, tzw. "trzynastki" określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Art. 5. 1. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie roczne wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.
3. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Zasadą jest, że trzynastkę należy wypłacić do końca marca roku następnego po tym, w którym pracownik uzyskał prawo do dodatkowego wynagrodzenia. W związku z tym za rok 2011 trzynastkę trzeba wypłacić do 31.03.2012 r.

Za taką wykładnią przemawia również ust. 3, który wprowadza wyraźny wyjątek od zasady z ust. 2 - dotyczy on przypadków, gdy stosunek pracy rozwiązano w związku z likwidacją pracodawcy. Zgodnie z zasadą wąskiego traktowania wyjątków należy uznać, że skoro ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie przepisu pozwalającego na wcześniejszą wypłatę trzynastki pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, to stosuje się do niego przepis ogólny.

Podsumowując, należy uznać że w dniu przejścia na emeryturę dyrektor nabywa prawo do trzynastki, jednak jej wypłata może nastąpić najpóźniej 31 marca 2012 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zimowa przerwa świąteczna w szkołach

  Zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia (...)

 • Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

  Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić. 

 • Więcej godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

  Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych (...)

 • Zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

  Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców (...)

 • Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)

NA SKÓTY