Uchlenie się od odpowiedzialności za powierzone pieniądze

Pytanie:

W jaki sposób pracownik może uchylić się od odpowiedzialności za powierzoną mu do przeniesienia sumę pieniężną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawidłowe powierzenie mienia, w razie powstania szkody w tym mieniu, stanowi podstawę odpowiedzialności materialnej pracownika. Uwolnić się od tej odpowiedzialności pracownik może wtedy, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wśród tych przyczyn może znaleźć się wadliwe powierzenie mienia lub niestworzenie możliwości należytego jego zabezpieczenia, mimo sygnałów ze strony pracownika. Podkreśla się, że obowiązku prawidłowego powierzenia mienia i zapewnienia pracownikowi materialnie odpowiedzialnemu takich warunków, które zapewnią prawidłowe wyliczenie się z niego, nie uchyla zgoda pracownika na nieprawidłowe powierzenie mienia.

Podsumowując, w razie kradzieży pieniędzy w czasie gdy są one przez pracownika przenoszone, może się on bronić przed bardziej surowym reżimem odpowiedzialności za mienie powierzone poprzez wykazywanie, że pracodawca nie zapewnił dostatecznej ochrony transportowanemu mieniu. W szczególności nie zapewnił osób, które mogłyby wesprzeć pracownika w realizacji powierzonego zadania transportu wartości pieniężnych. Względnie nie zapewnił innych, środków ostrożności, np. innej organizacji pracy, która wykluczałaby konieczność przenoszenia pieniędzy przez zatłoczony obszar. W razie wykazania braku przesłanek do stosowania reżimu odpowiedzialności za mienie powierzone, pracownik podlegać będzie ogólnym (znacznie korzystniejszym dla niego) zasadom odpowiedzialności materialnej – zgodnie z art. 115 Kodeksu Pracy (dalej k.p.). pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda a to pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody (art. 116 k.p.). Również w tej sytuacji można powoływać się na przyczynienie się pracodawcy (zła organizacja pracy) oraz osób trzecich a odpowiedzialność limitowana jest 3 miesięcznym wynagrodzeniem. Na zakończenie warto wskazać, że zasadniczo odmowa przyjęcia powierzonego mienia mogą być podstawą do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – każdorazowo należy jednak oceniać okoliczności, zakres pełnionych obowiązków oraz zasady współżycia społecznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY