Udokumentowanie zapłacenia podatku przed bankiem

Pytanie:

Czy bank może żądać od osoby na rzecz której został dokonany zapis na wypadek śmierci dyponowania lokatą czy zgromadzonymi środkami na rachunku zaświadczenia z urzędu skarbowego o opłaceniu należnych podaktów z tego tytułu? Jak wygląda sprawa opodatkowania takich zapisów, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku i jakiego i jakiej wysokosci? Czy to bank powienien wyłacić całą należność wyniakająca z zapisu, a osoba, która otrzymała środki powinna się rozliczyć z US i odprowadzić należne podatki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisami regulującymi zasady rozliczania zapisów bankowych na wypadek śmierci są przepisy art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwota wypłaty, o której mowa, bez względu na liczbę wydanych dysopozycji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Kwota wypłacona na powyższej podstawie nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku (do wysokości, o której mowa powyżej). Nie oznacza to jednak, że nie podlega ona opodatkowaniu. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega również, między innymi, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci. Obowiązek podatkowy z tym związany powstaje, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, z chwilą wkładcy. Ciąży on na nabywcy prawa do wkładu oszczędnościowego (por. art. 5 ustawy). Osoba taka ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego stosownie do przepisów rozporozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 40, poz. 462 ze zm.). Zeznanie takie składa się do organu podatkowego według ostatniego miejsca zamieszkania wkładcy (por. § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Przypomnieć przy tym należy, iż na gruncie podatku od spadków i darowizn obowiązuje zasada kumulacji, a tym samym w przypadku, gdy nabywca omawianego prawa jest jednocześnie spadkobiercą nabyte świadczenia zostaną de facto połączone. Wysokość podatku ustalana jest decyzją wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, wypłata należności przypadających z tytułu zapisu lub wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci może nastąpić tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego (pisemną zgodą, a nie zaświadczeniem). Nie wymaga się jednak takiej zgody, w myśl art. 19 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy wypłata tych należności do wysokości kwot wolnych od podatku (por. art. 9 ust. 1 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: