Udzielenie nagany pracownikowi drogą elektroniczną

Pytanie:

Jestem Członkiem Zarządu upoważnionym w sprawach pracowniczych do jednoosobowej reprezentacji Spółki z o.o. Przebywając poza granicami kraju, udzieliłam nagany pracownikowi przesyłając ją jako dokument zapisany w formacie PDF. Nagana opatrzona była osobistą pieczątką i podpisem oraz została po wydrukowaniu wręczona pracownikowi przez Asystentkę Zarządu. Przesłanie oraz wręczenie nagany poprzedziła korespondencja z pracownikiem, w którym udzielił on wyjaśnień w sprawie tzn., ustosunkował się do zarzutów. Pracownik podpisał dokument kwitując jego otrzymanie i przekazał Asystentce Zarządu. Czy w zaistniałej sytuacji pracownik może w odwołaniu nie tylko podważać zasadność nagany, ale również wymagać, aby dokument ten podpisany był w oryginale, wręczony został osobiście?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

Pracodawca nie może zastosować wobec pracownika kary po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Ponadto kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, a termin na udzielenie np. nagany zawiesza się tylko w razie nieobecności pracownika.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Przepis kodeksu pracy nie regulując kwestii formy pisemnej zawiadomienia, dlatego też należy w tym zakresie odnieść się do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi forma pisemna jest zachowana, jeśli oświadczenie jest zaopatrzone własnoręcznym podpisem lub bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pracownik ma więc rację twierdząc, iż powinien otrzymać dokument z Pani własnoręcznym podpisem, a nie kopię, wydruk czy plik tekstowy. Takie zawiadomienie o zastosowaniu kary należałoby w zasadzie uznać za nieistniejące, choć kwestia ta jest przedmiotem pewnych sporów. Nie ma natomiast słuszności twierdząc, iż powinna mu Pani wręczyć zawiadomienie osobiście.

Aby naprawić całą sytuację można w obecnej chwili wysłać pracownikowi pocztą własnoręcznie podpisane zawiadomienie o zastosowanej karze. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z dnia 21 maja 1999 r., I PKN 70/99 obowiązek zachowania pisemnej formy dotyczy tylko zawiadomienia o udzieleniu kary, a nie samego jej nałożenia, a termin 14 - dniowy do nałożenia kary od dowiedzenia się przez pracodawcę o naruszeniu obowiązku pracowniczego jest zachowany, jeżeli przed jego upływem kara zostanie nałożona w dowolnej formie. Nałożenie kary musi się dokonać przez dostatecznie jednoznaczne uzewnętrznienie woli pracodawcy. Choć należy podkreślić, że i w tej sprawie nie ma w orzecznictwie SN jednolitego stanowiska.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: