e-prawnik.pl Porady prawne

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Pytanie:

Artykuł 66 ustawy prawo zamówień publicznych stanowi o trybie udzielenia zamówienia w formie zamówienia z wolnej ręki - czy to oznacza, że zamawiający prowadzi z wykonawcą negocjacje i w ich wyniku podejmuje decyzję o wyborze właśnie tego wykonawcy? Czy może są jakieś warunki formalne prowadzenia tych negocjacji na przykład: czas, przez który są prowadzone negocjacje lub forma prowadzenia tych negocjacji (pisemna lub ustna)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

2.3.2005

Powołany w pytaniu artykuł 66 ustawy prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Jak zatem wynika wprost z przytoczonego przepisu, w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielenie zamówienia następuje w drodze negocjacji prowadzonych przez zamawiającego z wybranym przez siebie wykonawcą. Do udzielenia zamówienia dochodzi po uzgodnieniu przez obydwie strony wszystkich istotnych elementów przyszłej umowy. Zakres i sposób prowadzenia rokowań zależy od istoty, zakresu oraz od złożoności zamierzonej umowy i jej charakteru.
Jednak zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w sytuacjach wyjątkowych, wskazanych art. 67 ust. 1.
Przy prowadzeniu negocjacji zamawiający jest zobowiązany w szczególności do zwrócenia uwagi na:
a) przesłanki, od których spełnienia uzależnione będzie udzielenie zamówienia,
b) ryzyko, jakie podejmuje do chwili zawarcia umowy, związane z podjęciem jednostronnych zobowiązań, które mogą rodzić odpowiedzialność za wyrządzenie drugiej stronie szkody,
c) znaczenie prawnej kwalifikacji umowy, do której zawarcia dążą negocjujący partnerzy po to, aby uwzględnić wszelkie skutki prawne wynikające z dokonanych przez nich na etapie rokowań wyborów,
d) postulaty, jakie muszą być przyjęte na siebie przez negocjujące strony na etapie rokowań w szczególności co do wzajemnego informowania się o pewnych faktach, przygotowania wymaganych przez ustawę oświadczeń, złożenia wymaganych dokumentów itp.
Zamawiający, zawierając umowę o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie jest związany terminami ustawy, jednak ma obowiązek zapewnienia opublikowania ogłoszenia o udzieleniu.

Przy czym ustawa nie przypisuje "negocjacjom" żądnego specjalnego znaczenia, należy więc odwołać się do znaczenia funkcjonującego w prawie w ogóle.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ