Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Czy ugoda zawarta przed sądem może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ugoda zawarta przed sądem podlegawykonaniu na takich samych zasadach jak wyrok sądu (art. 777 k.p.c.). Inaczej mówiąc, jest to tytuł egzekucyjny, który po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, może być egzekwowany w drodze egzekucji komorniczej.

 

art. 777 k.p.c.

§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1)   orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11)  orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2)   (uchylony);

21)  (uchylony),

3)   inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4)   akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5)   akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6)   akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

§ 3. (uchylony).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.2.2005

  Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną (...)

 • 27.11.2017

  Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

 • 29.5.2007

  Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni zbiorowe interesy konsumentów, niezależnie od ich ochrony przewidzianej w odrębnych przepisach. Uznanie praktyki stosowanej przez przedsiębiorców (...)

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • 28.7.2015

  Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)