Ujawnienie danych wierzyciela pracodawcy

Pytanie:

Chcę rozpocząć egzekwowanie należności od dłużnika (jestem w posiadani wyroku - nakazu zapłaty). Jednak wraz z dłużnikiem jesteśmy zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy. Czy rozpoczęcie takiej procedury spowoduje ujawnienie moich danych (i tym samym całej sprawy) osobom trzecim z tego miejsca pracy -czy dokumenty przekazywane przez komornika do zakładu pracy zawierać będą moje dane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z całą pewnością dokumenty, na podstawie których zostanie wszczęta egzekucja przeciwko Pana dłużnikowi zawierać będą Pana dane, ponieważ do wszczęcia egzekucji konieczny jest tytuł wykonawczy oraz wniosek o wszczęcie egzekucji. Jednak o danych zawartych w w/w dokumentach wiedzieć powinni tylko: komornik, wierzyciel czyli Pan, pracodawca oraz dłużnik. Pracodawca będzie znał te dane z pisma komornika skierowanego do niego, w którym komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać zakład pracy do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio. Ujawnienie ich innym pracownikom jest po pierwsze niecelowe, a po drugie niezgodne z etyką i naruszałoby prawo do ochrony dóbr osobistych pracownika - dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY