ulga na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego

Pytanie:

Pod jakimi warunkami można odpisywać w zeznaniu podatkowym odsetki od kredytu mieszkaniowego? Słyszałam, że istnieją pewne ograniczenia, tj. np. że prawo to nie przysługuje osobom, które korzystały już w przeszłości z ulgi budowlanej / remontowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podatnik ma prawo odliczenia od podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, pod pewnymi warunkami, które w sposób szczegółowy zostały określone w art. 26 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).

Przede wszystkim, z ulgi mogą skorzystać osoby, które w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. mają tu swoje miejsce zamieszkania i faktycznie poniosły wydatki na spłatę kredytu, bądź pożyczki, udzielonej bezpośrednio podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W zeznaniu rocznym odliczeniu podlegają tylko te odesetki, które zostały faktycznie zapłacone, a podatnik posiada dowody ich wpłaty, z których wynika termin spłaty odsetek oraz ich wysokość.

Pierwsze ograniczenie, które dotyczy samego charakteru prowadzonej inwestycji, zawarte jest w art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział szczególowy katalog inwestycji związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Najogólniej rzecz biorąc, można stwierdzić, że odliczyć można tylko te odsetki od zaciągniętego kredytu czy pożyczki, które związane są z budową bądź zakupem nowych mieszkań i budynków. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi nie uprawnia np. nabycie mieszkania już używanego. Podatnicy mogą odliczyć tylko i wyłącznie odsetki od kredytów i pożyczek związanych z:

 • budową budynku mieszkalnego,

 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Chodzi tu o przekształcenie obiektu niemieszkalnego w mieszkalny.

Dodatkowo, wymagane jest spełnienie warunku, ażeby inwestycje wskazane powyżej dotyczyły budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Polski na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Kolejny warunek związany jest z terminem otrzymania kredytu lub pożyczki. Zgodnie z art. 26 b ust. 1 pkt 2 odliczeniu podlegają tylko odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych podatnikowi po 1 stycznia 2002 roku. Oznacza to, że podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt przed tą datą, nawet jeżeli dotyczył on powyżej wymienionych inwestycji, nie będą mogli skorzystać z ulgi.

Następne ograniczenie związane jest z podmiotem, który udzielał kredytu lub pożyczki. Zgodnie z art. 26 b ust. 1 pkt 3 podatnik może odliczyć tylko odsetki od kredytów i pozyczek, które zostały udzielone podatnikowi przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek). Dla przykładu, nie można odliczyć odsetek od kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkalnego, lub udzielonego przez kasy mieszkaniowe, kasy oszczędnościowo – budowlane. Szczegółowy katalog podmiotów, które udzielają pożyczek i kredytów nie uprawniających do skorzystania z ulgi zawarty jest w art. 26 b ust. 3 ustawy. Ponadto z umowy kredytu (pożyczki) powinno wynikać, że kredyt lub pożyczka zostały udzielone celem przeprowadzenia inwestycji związanej z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ustawodawca uzależnia również odliczenie odsetek od podatku od terminu zakończenia inwestycji. W zeznaniu rocznym odliczyć można tylko odsetki związane z inwestycją zakończoną nie wcześniej niż w 2002 r. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonał nabycia mieszkania bądź budowy domu przed rokiem 2002 to nie ma prawa do skorzystania z ulgi na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. Dodatkowe warunki, w tym zakresie określone sa dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego oraz nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku na cele mieszkalne. Warunkiem ograniczającym jest by ich zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik uzyskał pozwolenie na budowę, nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego. Zakończenie inwestycji podatnik musi potwierdzić pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

Szczególne uregulowania dotyczą też inwestycji polegającej na wniesieniu wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabyciu prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, oraz zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, obowiązkowe jest zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik. Uregulowania, o których mowa wyżej zawarte są w art. 26 b ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy.

Kolejne ograniczenie, związane jest z korzystaniem przez podatnika lub jego małżonka w latach poprzednich z ulg od dochodu bądź podatku. Podatnik nie może, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 7 ustawy, skorzystać z ulgi odsetkowej jeżeli korzystał, w odniesieniu do danej inwestycji, z odliczenia od dochodu (przychodu) bądź podatku wydatków poniesionych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

 • budowę budynku mieszkalnego

 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne

 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Inymi słowy, chęć skorzystania z ulgi odsetkowej nie jest w żaden sposób powiązana i uzalezniona od korzystania z ulgi remontowej. Ulga odsetkowa, dotyczy bowiem nowych inwestycji, np. budowy nowego domu czy zakupu nowego mieszkania, oznacza to, że podatnik nie mógł wcześniej w odniesieniu do takiej inwestycji korzystać z ulgi remontowej.

W zakresie obowiązków formalnych związanych z uprawnieniem skorzystania z ulgi wymagane jest dołaczenie do zeznia o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie to składa się na formularzu „PIT-2K”. Podatnik obowiązany jest dołączyć oświadczenie tylko do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej.

Warto jeszcze zaznaczyć, że z ulgi można skorzystać dopiero po zakończeniu inwestycji. Niemniej, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej, można wykazać odsetki zapłacone zarówno w danym roku podatkowym, jak i naliczone i zapłacone w latach poprzednich począwszy od 1 stycznia 2002 r., np. w zeznaniu za 2005 r. podatnik może wykazać i odliczyć wszystkie naliczone i zapłacone odsetki od 1 stycznia 2002 roku. Ustawodawca przewidział górny limit, okreslony w art. 26 b ust. 4 ustawy, powyżej którego odsetki nie mogą być odliczane. Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Dla roku 2005 jest to kwota 189 000 zł. Niemniej, korzystne jest to, że podatnik może korzystać z ulgi bezterminowo nawet przez kilkanaście lat, aż do momentu spłacenia kredytu (pożyczki) lub wykorzystania limitu ulgi.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule serwisu e-prawnik.pl: Jak wykorzystać ulgę odsetkową?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: