e-prawnik.pl Porady prawne

Umorzenie składek ZUS

Pytanie:

Od ubiegłego roku istnieje podobno możliwość umorzenia należności wobec ZUS. Czy może z tego skorzystać osoba, która zalega ze składkami za kilka lat (kilkanaście tysięcy złotych) i zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika? Ewentualnie jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umorzenie składek ZUS

23.5.2007

Kwestie umorzenia należności wobec ZUS reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z treścią tego aktu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku: 1) gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych; 2) poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności; 3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności. Przy czym proszę pamiętać, iż za rodzinę uważa się wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z zobowiązanym osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające z zobowiązanym w faktycznym związku. Jeżeli więc należności, o których mowa w pytaniu to należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych składek to postanowienia w/w rozporządzenia miałyby zastosowanie. Jeżeli jednak postępowanie jest już na etapie postępowania egzekucyjnego to nie ma już możliwości umorzenia należności względem ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Umorzenie składek ZUS

Andrzej

2.6.2010 18:20:47

Re: Umorzenie składek ZUS

Moje pytanie brzmi, czy jeśli dostałem Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego względem ZUS-u (dot.zaległości w latach 1999/2003)w dniu 12,2004 czy po tylu latach ZUS może bez żadnego, do tej pory upomnienia, zająć konto mojej żony.? czy jest nadzieja na przedawnienie tej zaległości?<


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ