e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

Pytanie:

Sprawa dotyczy umowy o dzieło. Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku. Rachunek został podpisany 23.02.2010 i miał być opłacony w ciągu 30 dni więc jest już po terminie. Zlecający to spółka z o.o. Osoba odpowiedzialna, która podpisywała umowę oraz rachunek twierdzi, że nie ma pieniędzy. Ja wiem z pewnego źródła, że pieniądze są. Czy mogę taką sprawę oddać do firmy windykacyjnej. Jeśli mam podejrzenie że należne mi pieniądze są w sposób nielegalny wyprowadzane z konta spółki czy powinienem tą sprawę zgłosić do prokuratury?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

4.4.2012

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 § 1 kodeksu cywilnego).

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 476 kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym, istnieje możliwość wnieść powództwo o zapłatę odpowiedniej kwoty, tytułem niewykonania zobowiązania wzajemnego. Wcześniej powinien Pan wezwać (najlepiej w formie listu poleconego wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Po uzyskaniu prawomocnym zakończeniu sprawy, będzie mógł Pan dochodzić swojej wierzytelności na drodze egzekucji sądowej.

Odnosząc się do kwestii "oddania" sprawy firmie windykacyjnej, wskazać należy na przepis art. 509 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi: wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Następnie, jak precyzuje § 2 przytaczanego artykułu: wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Z przepisu powyższego wynika, iż będzie mógł Pan sprzedać lub darować tę wierzytelność firmie windykacyjnej. W obrocie gospodarczym rozróżnia się kilka rodzajów przelewu wierzytelności. Forma i rodzaj przelewu wierzytelności zależeć będzie od umowy z konkretną firmą windykacyjną.

Natomiast odnosząc się do kwestii zawiadomienia prokuratury, wskazać należy na art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego, który wskazuje: każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zastanowić jednak się należałoby, z jakim przestępstwem ewentualnie możemy mieć tutaj do czynienia i czy spełnione są odpowiednie jego przesłanki. Przykładowo wskazać można przestępstwo z art. 300 § 1 kodeksu karnego - Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wszystkie czyny określone w art. 300 ścigane są w trybie publicznoskargowym, przy czym przestępstwo określone w § 1 ścigane jest z urzędu tylko wtedy, gdy pokrzywdzonym jest Skarb Państwa. W pozostałych przypadkach ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Zasadność złożenia wniosku zależeć będzie od gruntownej analizy stanu faktycznego, zatem nie jesteśmy w stanie podjąć się tego rozstrzygnięcia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ