Umowa o podział majątku wspólnego

Pytanie:

Czy umowa o podział majątku wspólnego musi być zawarta w szczególnej formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa może w zasadzie być zawarta w dowolnej formie. Jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1037 par. 2 w zw. z art. 73 par. 2 zd. 1 k.c.). Umowny podział majątku wspólnego może objąć cały ten majątek lub być ograniczony do jego części (art. 1038 par. 2 k.c.). Zawierając umowę, strony w zasadzie mają pełną swobodę w wyborze sposobu podziału majątku wspólnego. Umowa jest nieważna (art. 58 par. 1 k.c.) ze względu na sposób podziału tylko wówczas, gdy narusza on ograniczenia ustawowe, np. ustanowiono odrębną własność lokali, które nie są lokalami samodzielnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali albo gdy umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 par. 2 k.c.), np. rażąco krzywdzi jednego z małżonków. W umowie o podział majątku wspólnego strony nie mogą ustalić nierównych udziałów w tym majątku. Należy jednak zauważyć, że jedno z małżonków może darować drugiemu swoje udziały w określonych przedmiotach wchodzących w skład majątku wspólnego, w wyniku czego dojdzie do takiej sytuacji faktycznej, jak w razie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wobec powyższego przy zgodnej woli stron można w zasadzie dowolnie rozdysponować majątkiem porozwodowym (czy to poprzez sam podział czy też poprzez wcześniejsze darowizny na rzecz małżonków).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: