Uprawnienia i obowiązki banku hipotecznego

Pytanie:

Jakie zasady warunkują bezpieczeństwo banku hipotecznego i jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Banki hipoteczne są szczególnymi rodzajami banków. Tworzenie i działalność tych banków opiera się przede wszytkim na ustawie z dnia 29 VIII 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Stosuje się również do nich, w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie, ustawę z dnia 29 VIII 1997r. prawo bankowe i ustawę z dnia 29 VIII 1997r. o Narodowym Banku Polskim. Banki hipoteczne mogą wykonywać tylko czynności określone w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego, która określa zasady wyposażania banków hipotecznych w kapitał założycielski. Jedną z głównych czynności dokonywanych przez te banki jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką. Hipoteka może obciążać prawo własności nieruchomości lub użytkowanie wieczyste. W tym przypadku bank w razie niespłacenia kredytu przez dłużnika, będzie mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika. W kwestii hipoteki regulację zawiera kodeks cywilny. Bank hipoteczny może zarządać zastrzeżenia pierwszeństwa ustanowionej na rzecz banku hipoteki, przed innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. zastaw, użytkowanie) ustanowionymi na nieruchomości i wpisanymi do księgi wieczystej. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie formułuje ogólnych zasad dotyczących interesu klienta tego banku, jednakże całokształt regulacji zapewnia silną ochronę przede wszystkim interesom banku. Potwierdza to również sposób ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, dokonywane z zachowaniem należytej staranności i ostrożności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

  Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo złych kredytów zostało w pewien sposób zniwelowane poprzez zabezpieczenie (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)