Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Pytanie:

Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga powinna być skierowana? Jak długo można przetrzymywać zatrzymanego? Czy w czasie przesłuchań ma on prawo do kontaktowania się z rodziną? Jakie warunki policja ma obowiązek zapewnić zatrzymanemu około godziny 14 jednego dnia i zwolnionemu po południu dnia następnego (nocleg, posiłek itp.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną jedynie wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a ponadto zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby, albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też nie można ustalić jej tożsamości. Na zatrzymującym ciąży też obowiązek natychmiastowego poinformowania zatrzymanego o przyczynach zatrzymania, o przysługujących zatrzymanemu prawach, a także obowiązek wysłuchania zatrzymanego. Zatrzymanemu przysługuje uprawnienie do złożenia zażalenia na zasadność zatrzymania, legalność zatrzymania lub prawidłowość wykonania zatrzymania. Zażalenie powinno zostać złożone do sądu rejonowego miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania. Oczywiście w razie stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Ponadto osobie, która dokonała takiego zatrzymania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Ponadto sam niesłusznie zatrzymany może złożyć skargę do przełożonego funkcjonariusza, który dokonał zatrzymania. Co więcej, niesłusznie zatrzymany może dochodzić na drodze powództwa cywilnego odszkodowania za poniesione szkody, a także zadośćuczynienia za doznane krzywdy moralne. Policja ma obowiązek zwolnić zatrzymanego natychmiast, gdy ustaną przyczyny uzasadniające zatrzymanie, a także jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o kontakt z rodziną, to rodzina zatrzymanego ma zostać niezwłocznie po zatrzymaniu o tym fakcie poinformowana, natomiast obowiązek umożliwienia kontaktu dotyczy jedynie adwokata. Jeśli więc zatrzymany zażąda skontaktowania się z adwokatem, należy mu to umożliwić. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:  1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę w rozmiarze nie mniejszym niż 3 m2;  2) mieć ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;  3) mieć podłogę trwałą i zmywalną;  4) mieć okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową;  5) być wyposażone w punkty świetlne zapewniające oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem;  6) mieć ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;  7) mieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, zapewniającą półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową;  8) być wyposażone w prycze jednoosobowe oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;  9) mieć zainstalowane przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;  10) mieć drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

  Ponadto osoba zatrzymana ma prawo do:  1) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, 2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku (w tym co najmniej jednego posiłku gorącego), napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby - diety według wskazań lekarza; wartość energetyczna posiłków powinna wynosić nie mniej niż 2600 kcal, a dla kobiety w ciąży i osoby, która nie ukończyła 18 lat - nie mniej niż 3200 kcal. Posiłki wydaje się w następujących godzinach: śniadanie 07°°-08°° (w dni świąteczne 08°°-09°°), obiad 12°°-14°°, kolacja 18°°-19°°. 3) korzystania z opieki lekarskiej;  4) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;  5) posiadania przedmiotów kultu religijnego (pod warunkiem że ich właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu), wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniu;  6) korzystania z prasy;  7) zakupu z własnych środków pieniężnych wyrobów tytoniowych, prasy i posiadania jej w pokoju dla osób zatrzymanych oraz przedmiotów osobistego użytku, służących do utrzymania higieny osobistej, i posiadania ich w pokoju dla osób zatrzymanych, pod warunkiem że przedmioty te oraz ich opakowania nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu;  8) palenia tytoniu, za zezwoleniem policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu, w miejscu do tego wyznaczonym;  9) otrzymywania - po skontrolowaniu w jej obecności - paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być udostępnione za zgodą lekarza; leki osobie przebywającej w pomieszczeniu wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;  10) składania próśb, skarg i wniosków do policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia i komendanta jednostki organizacyjnej Policji, w której jest usytuowane pomieszczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Waldek K

26.11.2009 19:45:45

Re: Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

w ciągu ostatniego tygodnia 2-krotnie zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy antynarkotykowej policji powiatowej(jakoś tak dokładnej nazwy wydziału nie znam)i przeszukany(kieszenie,nogawki,portfel i inne rzeczy osobiste). Po tych zajściach chciałbym się dowiedzieć jakie mam prawa poza tym że muszą mi podać powód zatrzymania np czy mają prawo wkładać ręce do mojej kieszeni, przeszukać ciuchy czy portfel?

Waldek K

26.11.2009 18:12:51

Re: Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

w ciągu ostatniego tygodnia 2-krotnie zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy antynarkotykowej policji powiatowej(jakoś tak dokładnej nazwy wydziału nie znam)i przeszukany(kieszenie,nogawki,portfel i inne rzeczy osobiste). Po tych zajściach chciałbym się dowiedzieć jakie mam prawa poza tym że muszą mi podać powód zatrzymania np czy mają prawo wkładać ręce do mojej kieszeni, przeszukać ciuchy czy portfel?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 15.9.2018

  Będą policyjne jednostki kontrterrorystyczne?

  Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane (...)

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • 9.11.2004

  Tajemnica bankowa

  Dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo (...)

 • 21.9.2017

  Szybciej ruszy system CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)