Uprawnienie do zachowku a związek małżeński

Pytanie:

Jestem studentką AE we Wrocławiu. 29.09.2001 wyszłam za mąż za studenta germanistyki (zaoczne) w Zielonej Górze (jego miejsce zamieszkania). Weekendy (od poniedziałku do piątku mam zajęcia) spędzaliśmy w mieszkaniu jego rodziców (on jest tam zameldowany). Z przyczyn mi niewiadomych mąż oświadczył, że zamierza się ze mną rozwieść. Pytanie - Czy można mówić o braku trwałego i zupełnego pożycia? (pytam bo nadal jestem zameldowana u rodziców). Pytanie drugie dotyczy śmierci jego ojca (27.02.2001) - czy zachowek po teściu dziedziczy tylko mój mąż? Pytanie trzecie - ja nie chcę rozwodu, w jakim przypadku sąd nam go nie udzieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

I. Ogólnie przyjmuje się, iż rozkład jest zupełny, jeśli wszelkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze między małżonkami uległy zerwaniu np. mąż od dłuższego już czasu mieszka ze swoją kochanką i nie zamierza wrócić do swojej żony. Jednak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków, (czyli istnienia więzi gospodarczych) sąd może orzec rozwód, gdy wspólne zamieszkanie jest wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej), a spełnione są pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu. Natomiast w przypadku badania trwałości rozkładu sąd bierze pod uwagę upływ czasu, jaki upłynął od momentu, kiedy pojawiły się problemy małżeńskie oraz stałość decyzji małżonków w kwestii rozwodu. Może się bowiem zdarzyć, że trwałość rozkładu jest tylko pozorna np. żona zdradziła męża, przez jakiś mieszkali osobno, ale po pewnym czasie oboje doszli do wniosku, że nie mogą bez siebie żyć. II. Zgodnie z Art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odrębny majątek każdego z małżonków stanowią: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę , chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonywającego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 6) prawa niezbywalne; 7) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 8) wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków; 9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku , wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.

Pomimo że art. 33 pkt 2 wymienia tylko przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, cel tego przepisu pozwala na stosowanie go do przysługującego małżonkowi zachowku ( art. 991 k.c.), jako korzyści stanowiącej swego rodzaju częściowy ekwiwalent udziału w spadku, jaki przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. III. Zgodnie z art. 56 k.r.o rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi malżonek wyrazi na to zgodę albo odmowa wyrażenia zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Toteż jeżeli nie zachodzi sytuacja, w której żądający rozwodu jest wyłącznie winny rozkładu pożycia rozwód jest dopuszczalny bez względu na brak zgody drugiej strony. Natomiast kiedy żądający rozwodu jednak jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, to brak zgody drugiej strony będzie oceniany z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Ponadto, by został orzeczony rozwód koniecznym jest zupełny i trwały rozkład pożycia, a i on nie wystarczy jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, bądź z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: