Urlop wychowawczy - rozpoczęcie i zakończenie

Pytanie:

Urlop wychowawczy udzielony od 23.08.2007 r. pracownicy przez pracodawcę kończy się 19.02.2008 r. W jakim terminie pracownica musi zgłosić pracodawcy powrót do pracy, a w jakim terminie musi wystąpić z wnioskiem o urlop wychowawczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 177 § 1 kp pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, zaś reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zakaz ten obejmuje więc wszelkie oświadczenia woli pracodawcy zmierzające do zakończenia stosunku pracy.

Ochrona przed zwolnieniem obejmuje tutaj okres urlopu macierzyńskiego i kończy się z chwilą zakończenia tego urlopu i stawienia się pracownicy do pracy. Zakończenie tego urlopu wyznacza zatem kres ochrony i pracownica może zostać zwolniona na ogólnych zasadach. Wynika z tego, że stosunek pracy może zostać wypowiedziany już pierwszego dnia, w którym pracownica ta stawiła się do pracy po urlopie macierzyńskim.

Art. 177 § 4 kp uchyla zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tym przypadku termin rozwiązania umowy pracodawca uzgadnia z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową

Chociaż urlop wychowawczy jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego, nie przysługuje on z mocy prawa, lecz udziela się go tylko na pisemny wniosek pracownika. We wniosku pracownik powinien określić datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Jeśli pracownik wykorzystał już część urlopu, należy wskazać ten okres we wniosku.Wniosek ten pracownik składa pracodawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu.Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony po upływie powyższego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.
Jednak w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy o pracę, udziela on tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności. Pracownik ma prawo wycofać wniosek o udzielenie  urlopu wychowawczego, w formie pisemnej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Jak więc wynika z powyższego, pracownik nie ma obowiązku zgłaszać pracodawcy powrót do pracy po zakończeniu urlopu.

Urlop jest udzielany na wyznaczony okres, jest wskazana data jego rozpoczęcia i zakończenia, a więc obowiązkiem pracownika jest stawienie się w pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu. Pracownik nie musi dodatkowo zawiadamiać pracodawcy o powrocie do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: