Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

Pytanie:

Pracownica w 2006 roku zaszła w ciążę i przebywała na zwolnieniu lekarskim a od m. grudnia na urlopie macierzyńskim, w roku tym nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. pracownica po upływie urlopu macierzyńskiego postanowiła iść na urlop wychowawczy. Poleciłem pracodawcy udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego za 2006 w wymiarze 26 dni i za 2007 rok w wymiarze również 26 dni. Pracodawca kwestionuje powyższe uważając, że za 2007 rok pracownik powinien otrzymać urlop w proporcji. Nie chce się zgodzić na udzielenie urlopu po urlopie macierzyńskim. Proszę podać w jakim wymiarze należy udzielić pracownikowi urlopu w opisanej sytuacji i jakie przepisy to regulują oraz przepisy regulujące udzielanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim a przed urlopem wychowawczym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

To w jakim wymiarze pracownicy będzie przysługiwał urlop, będzie zależało od tego, jak sytuacja się rozwinie. Pracownica planuje przejść na urlop wychowawczy, ale jak rozumiemy jeszcze nie złożyła stosownego wniosku. Jeśli teraz wykorzysta część urlopu wychowawczego i w ciągu 2007 roku wróci do pracy, do zastosowanie znajdzie przepis art. 155 [2] kodeksu pracy, zgodnie z którym urlopu udziela się proporcjonalnie, w przypadku pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego.

W innym przypadku pracownicy będą przysługiwało 26 dni urlopu za 2007 r.

Warto przy tym wspomnieć, że jeśli pracownica chciałaby wykorzystać urlop w innym terminie, niż wynika to z planu urlopów, to musi to nastąpić w porozumieniu z pracodawcą. Innymi słowy pracownica nie może żądać udzielenia urlopu wypoczynkowego w dowolnie wybranym przez siebie terminie.

Co do urlopu wychowawczego, to zgodnie z art. 186 kp i nast. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

w kropce

10.4.2011 14:27:42

Re: Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

jak napisac wniosek o urlop wychowawczy do pracodawcy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: