Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim-przerwanie

Pytanie:

Do 9 lutego 2009 jestem na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim (odbieram urlop za rok 2007 i 2008). Po tym bezpośrednio zamierzam iść na urlop wychowawczy. Obecnie jestem chora i w związku z tym mam pytanie. Czy jeżeli w trakcie tego urlopu wypoczynkowego (po urlopie macierzyńskim) lekarz da mi zwolnienie i urlop wypoczynkowy zostaje przerwany, to czy pracodawca musi zgodzić się na pozostały urlop wypoczynkowy (za 2008) przerwany chorobą po zakończeniu zwolnienia, czy może mi go odmówić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą pracodawca nie jest bezwzględnie obowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika w przedmiocie udzielenia urlopu.

Przerwę w urlopie wypoczynkowym spowodowana niezdolnością do pracy reguluje z  kolei, art. 166 kp, zgodnie z którym, część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że określenie „w terminie późniejszym” oznacza udzielenie urlopu najpóźniej do końca roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, ewentualnie do końca kwartału następnego roku kalendarzowego.

Powyższe przepisy nie regulują więc sytuacji, gdy pracownica przebywająca na urlopie wypoczynkowym przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim zachoruje, również dostępne nam orzecznictwo nie wypowiada się na powyższy temat. W szczególności literalne brzmienie omawianych przepisów nie przewiduje obowiązku pracodawcy udzielenia pracownicy wykorzystującej urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pozostałej części urlopu po ustaniu niezdolności do pracy. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że pracodawca, powołując się na  ścisłe ,literalne brzmienie przepisów kodeksu pracy, nie udzieli Pani pozostałej części urlopu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że możliwa jest również interpretacja przepisów wskazanych powyżej w sposób odmienny, celowościowy. W razie konfliktu dopiero sąd będzie władnym, na podstawie argumentacji wskazanej przez każdą ze stron sporu, rozstrzygnąć, która z interpretacji jest właściwa.

W sytuacji jednak, gdy zamierza Pani iść na urlop wychowawczy, pamiętać należy o obowiązku pracodawcy udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Jeżeli zatem pracodawca wie, że zamierza Pani iść na urlop wychowawczy, powinien (nie jest jednak obowiązany) Pani udzielić pozostałej części urlopu po zakończeniu choroby, gdyż inaczej będzie postępował niezgodnie z przepisami prawa pracy.

Jeżeli jednak złożyła Pani już wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, to udzielenie dalszej części urlopu, w świetle jednego z orzeczeń SN nie jest możliwe. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 15 lipca 1987 r., sygn. akt I PR 30/87: "Nie ma podstaw prawnych do udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacji, gdy pracownica nie wykorzystała z powodu choroby części urlopu wypoczynkowego, udzielonego jej bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rozpoczęła urlop wychowawczy, chociażby zwolnienie lekarskie obejmowało część okresu urlopu wypoczynkowego i część urlopu wychowawczego".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: