Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Pytanie:

Inwestor, który uzyskał warunki zabudowy obniżające wartość sąsiednich nieruchomości obciążony zostaje kosztami ewentualnego odszkodowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 63. ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Czy poszkodowany zgłasza się bezpośrednio do inwestora czy do gminy, a ta następnie występuje z regresem? Jeśli to drugie - w jaki sposób inwestor może się bronić przed wygórowanym żądaniem ? czy odbywa się to jeszcze na etapie uzgodnień poszkodowany-gmina?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie rozstrzygają wprost wspomnianej kwestii. Odpowiedzi na zadane pytanie należy więc poszukiwać w doktrynie i orzecznictwie. Tak na przykład Edward Radziszewski w Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis podaje:

„Z art. 63 ust. 3 u.p.z.p. wynika, że jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 u.p.z.p., jego przepisy oraz art. 37 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. W art. 36 ust. 1 u.p.z.p. jest mowa o zmianie przeznaczenia terenu, dokonanej w stanie przewidzianym przez art. 63 ust. 3 przez decyzję o warunkach zabudowy. W jej następstwie korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Wówczas właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od inwestora (skoro przepisy art. 36 i 37 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio, przy czym w art. 63 ust. 3 u.p.z.p., jako ponoszący koszty roszczeń przewidzianych w art. 36, został wpisany inwestor): 

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia, a także w miarę możliwości zamiany nieruchomości”.

 Z kolei G. Zalas w artykule „Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu- nowe rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji” (CASUS 2004/1/40) wskazuje, że „w przypadku, gdy niekorzystne skutki dla właściciela nieruchomości wynikają z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z roszczeniami, należy wystąpić do gminy, na terenie której nieruchomość się znajduje, natomiast koszty realizacji roszczeń – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy – ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszelkie spory z tego tytułu rozstrzyga sąd powszechny”.

J.J. Zięty w artykule: „Roszczenia właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego”  (ST 2011/4/48) podaje także: „Kwestią dyskusyjną jest rola procesowa inwestora w przypadku określonym w art. 63 ust. 3 u.p.z.p. [ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. [...] Wydaje się, że w toku procesu przed sądem powszechnym inwestor będzie posiadać pozycję interwenienta ubocznego. W przypadku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę można pokusić się o przyjęcie występowania współuczestnictwa po stronie gminy oraz inwestora, oraz ich odpowiedzialności na zasadzie in solidum wobec powoda”.

Wydaje się jednak, że ostatecznie kwestię tę rozstrzyga T. Sobel w artykule: „Roszczenia właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cz. II”: „Właściciel lub użytkownik wieczysty wnoszący o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wywołującej skutki określone w art. 36 ust. 1 lub 3 u.p.z.p. [ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] dla jego własnej nieruchomości, nie może zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy. Wszak z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę, w myśl zdania drugiego art. 63 ust. 3, sam musiałby ponieść koszty realizacji roszczeń odszkodowawczych”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY