e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Pytanie:

Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie stwierdzić. Czy jako żołnierz zawodowy lub policjant mam prawo nie zgadzając się z wynikiem postępowania dochodzić swoich praw na drodze sądowej? Z jakiego przepisu prawa to wynika i jaki Sąd będzie właściwy do rozpatrzenia takiej sprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

2.6.2003

Protokół powypadkowy sporządzany jest obligatoryjnie w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Protokół ten ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okolicznoiści wypadku. W zależności od wykonywanego zawodu, protokół sporządzają inne podmioty. Jeżeli chodzi o żołnierzy, zastosowanie znajduje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1976 r. w sprawie postępowania o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową. W skład komisji powypadkowej powinny wchodzić co najmniej 3 osoby, a mianowicie: 1) jako przewodniczący - zastępca dowódcy jednostki wojskowej, 2) jako członkowie - inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalista z dziedziny, w której nastąpił wypadek, oraz w miarę możności lekarz. Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie i sporządzić protokół najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wypadku. Poszkodowany może w ciągu 7 dni zgłosić wobec protokołu swoje zastrzeżenia. Zastrzeżenia wnosi się do wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do ustalenia prawa do odszkodowania za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której protokół został sporządzony. Jeżeli decyzja wojewódzkiego sztabu wojskowego w sprawie ustalenia okoliczności wypadku także będzie niesatysfakcjonująca dla poszkodowanego, może on, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową odwołać się od tej decyzji do sądu powszechnego, w terminie miesiąca od otrzymania decyzji. W przypadku policjantów, zastosowanie znajduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, jeżeli policjant zgłosi zastrzeżenia wobec protokołu powypadkowego, jego przełożony, po przedstawieniu mu protokołu przez komisję powypadkową, zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę. Poszkodowanemu, jeżeli nie zgadza się z treścią protokołu, przysługuje specjalne powództwo do sądu powszechnego, o ustalenie treści protokołu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ