ustalenie ojcostwa za granicą

Pytanie:

W Polsce zmarł spadkodawca mieszkający tutaj i mający obywatelstwo polskie. Kilkadziesiąt lat temu niemiecki sąd ustalił, że jest ojcem dziecka, z którym nie utrzymywał później kontaktów a dziecko mieszka tam do dziś.Czy w sprawie o nabycie spadku prowadzonej przed polskim sądem taki wyrok z automatu zostaje uwzględniony czy też w jakiś sposób trzeba byłoby przeprowadzić postępowanie na nowo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach spadkowych nie znajdzie zastosowania Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych wprowadzające automatyczne uznawanie wyroków. W sprawach spadkowych nie znajdują też zastosowania przepisy Konwencji lugańskiej z dnia 16 września 1988 r., która stanowi, że orzeczenia wydane w jednym umawiającym się państwie są uznawane w innych umawiających się państwach bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Konieczne jest uznanie wyroku. Zgodnie z art. 1145 k.p.c., orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.

Art. 1146 § 1 wskazuje, że orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami; 

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić: 

1) urzędowy odpis orzeczenia;

2) dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone. Konieczne jest też dołączenie uwierzytelnionych przekładów na język polski wymienionych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY