Ustalenie wartości początkowej samochodu

Pytanie:

W 2003 r. zakupiłem nowy samochód osobowy za kwotę 60 tys. zł.. W 2004 r. zawarłem związek małżeński - wspólność majątkowa. W 2005 r. rozpoczynam dz. gospodarczą i oświadczeniem wprowadzam ten samochód do działalności gospodarczej. Jaką wartość początkową mam przyjąć tego samochodu ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy wskazać, iż bez znaczenia jest w Pańskiej sytuacji zawarcie związku małżeńskiego. Samochód ten został bowiem nabyty przed zawarciem tego związku, a więc na podstawie art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi Pański majątek odrębny.

Jeśli chodzi o ustalenie wartości początkowej przedmiotowego samochodu to jest to przede wszystkim cena nabycia (por. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Bez znaczenia jest fakt, iż samochód został nabyty przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Ceną nabycia jest, stosownie do art. 22g ust. 3 ustawy, kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy ustalenie ceny nabycia nie jest możliwe, można skorzystać z brzmienia art. 22g ust. 8 ustawy. Stanowi on, że jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu środków trwałych wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY