Ustalenie wartości poczatkowej środka trwałego

Pytanie:

Kupiliśmy samochód w komisie na fakturę za 3 000 zł. Rzeczywista rynkowa wartość tego samochodu, zgodnie z tabelą stosowaną przez zakład ubezpieczeń, wynosi ok. 50 000 zł. Czy i na jakich zasadach możemy wprowadzić ten samochód do ewidencji środków trwałych według wartości rynkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady ustalania wartości początkowej, w przypadku wprowadzania środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.). Według art. 22d ust. 2 składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Przywołany przepis art. 22n stanowi, że prowadzona ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna zawierać m.in. wartość początkową środka trwałego – w omawianym przypadku samochodu.

Szczegółowe zasady określania wartości początkowej, reguluje art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W punkcie pierwszym wskazanego przepisu, mowa jest, że jeżeli składnik majątku zostanie nabyty w drodze kupna, to za wartość początkową środka trwałego uważa się cenę jego nabycia.

Ceną nabycia zaś jest, zgodnie z art. 22g ust. 2, kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Adekwatnie do przytoczonych powyżej uregulowań prawnych, mogą Państwo wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określając cenę nabycia jako sumę, na którą składają się: cena należna zbywcy, czyli 3 000 zł, oraz wszelkie koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania.

Przepisy prawa podatkowego są w zakresie ustalania wartości początkowej środka trwałego bardzo szczegółowe i nie dają podatnikowi ani prawa, ani możliwości do ustalania wartości początkowej w sposób inny niż ustawowo wskazany. Podatnicy, mogą ustalić wartość początkową składników majątku według stosowanych cen rynkowych tylko w sytuacji przewidzianej w art. 22g ust. 8 ustawy, czyli: jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n. Wówczas wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY