Ustalenie wynagrodzenie pracownika

Pytanie:

Pracownik jest zatrudnionego na 1/2 etatu, który ma harmonogram pracy obejmujący robocze dni w pierwszej połowie każdego miesiąca kalendarzowego, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, wynagradzanego stawką miesięczną. Pracownik w miesiącu wrześniu 2010 r. przepracował 11 dni, tj. od 01 do 15 września. Od 24 września do nadal jest na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wyliczając wynagrodzenie dla tego pracownika za miesiąc wrzesień zastosował do tego pracownika § 11 ust. 1 Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289). I tak wynagrodzenie miesięczne za miesiąc wrzesień wyliczył dzieląc wynagrodzenie miesięczne przez 30 dni pomnożył przez ilość dni zwolnienia czyli od 24 września do 30 września i odjął do wcześniej wyliczonego wynagrodzenia. Pracownik zakwestionował tak wyliczone wynagrodzenie, które mimo, że wykonał on swoją pracę wg harmonogramu, otrzymał zmniejszone wynagrodzenie w wyniku zastosowania § 11 ust. ww. rozporządzenia. Czy § 1ust. 1 Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289) będzie miał zastosowanie do pracownika zatrudnionego w połowie etatu, który ma harmonogram pracy obejmujący robocze dni w pierwszej połowie każdego miesiąca kalendarzowego, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, wynagradzanego stawką miesięczną a jego nieobecność z powodu choroby rozpoczęła się pod koniec danego miesiąca kalendarzowego, już po okresie i połowy miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie z harmonogramem wykonuje pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W naszej ocenie pracodawca poprawnie wyliczył miesięczne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w systemie opisanym w pytaniu, który przez część miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Przedmiotowe rozporządzenie nie określa w sposób jednoznaczny kręgu adresatów. Par. 1 i 2 zawierają kazuistyczne wyliczenie sytuacji, w których do obliczenia wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop.

Natomiast wspomniany par. 11 rozporządzenia zawiera swoisty przedmiot regulacji, ściśle opisany w jego treści: "W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca(...)" - z taka sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym wypadku. Mimo zatrudnienia pracownika na ½ etatu w taki sposób, że wykonuje on pracę od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, a w pozostałym okresie miesiąca pozostaje bezczynny – pozostaje on w stosunku pracy. Z punktu widzenia ciągłości tego stosunku, okres od połowy do końca każdego miesiąca nie jest niewykonywaniem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Niewykonanie pracy może wynikać z przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, podnoszenia kwalifikacji przez pracownika, pełnienia przez pracownika niektórych funkcji społecznych, przestoju. tymczasowego aresztowania pracownika. To samo tyczy się niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby. Natomiast faktyczne nieświadczenie pracy z wynikające z przyjętego sytemu czasu pracy czy też ukształtowania "etatu" pracownika jest swoistą bezczynnością, która nie wpływa na wypłatę wynagrodzenia. W okresie tym, z punktu widzenia regulacji prawnopracowniczych wykonuje on pracę, mimo, że jest bezczynny.

W opisanym stanie faktycznym pracownik nie wykonuje pracy w związku z chorobą, przez część miesiąca, który częściowo odpracował. W tej sytuacji, mając na uwadze powyższe, za przepracowaną część miesiąca należy uznać okres od 1 do 23 września. Wobec tego, jak wskazujemy na wstępie, pracodawca słusznie zastosował par. 11 przedmiotowego rozporządzenia i prawidłowo wyliczył wynagrodzenie z uwzględnieniem niewykonywania pracy w okresie choroby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 7.12.2004

  Systemy wynagradzania

  Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)