Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

Pytanie:

Umowa kredytowa zawarta w 2004.10.06 r. Umowa kredytu została zawarta na okres 22 miesięcy. Przed ponad połowę okresu kredytowania kredyt był spłacany terminowo. Niestety później były problemy z płatnością tego kredytu. Była windykacja. Jednakże 2007.11.30 kredyt ów został spłacony całkowicie. Dokładnie - pierwszy zapis negatywny pojawił się w BIK-u dnia: 2006-02-28 (zaległość: 31-90 dni), później 2006-03-31 (zaległość: 91-180 dni), 2006-09-30 (zaległość powyżej 180 dni). Dnia: 2007-06-30 pojawia się zapis o windykacji. Natomiast dnia 2007-11-30 pojawia się zapis \"odzyskany\" (bo wtedy spłaciłem kredyt całkowicie). Zanim spłaciłem kredyt całkowicie, z pół roku wcześniej zawarłem z Bankiem umowę ugody, na mocy której spłacałem solidnie zobowiązanie w ustalonych miesięcznie ratach. W raporcie BIK-owskim można przeczytać: \"Klauzula Inf. o Przekazywaniu Infor. Do Instytucji Finans. Zal. Od Banków - brak klauzuli w umowie\". Czyli z tego wynika, że bank nie uzyskał zgody na dalsze przetwarzanie danych (a na pewno nie uzyskał). W umowie kredytowej, która została podpisana w 2004 roku nie ma tego typu zapisów, a i później bank nie korespondował z dłużnikiem w przedmiotowej sprawie). Z tego co wiem według tej nowelizacji Prawa Bankowego bank ma czas do 2008 roku, aby uzyskać od Klientów zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Dotyczy to tylko kredytów zawartych przed 2005 rokiem. Gdy tej zgody nie uzyska musi w drugiej połowie 2008 roku skasować wpisy w BIK-u. Ale być może nie do końca rozumiem postanowienia nowelizacji Prawa Bankowego z dnia 15 czerwca 2005 r. Czy bank na mocy przepisów znowelizowanego Prawa Bankowego (15.06.2005 r.) nie ma w obowiązku wykreślenia zapisów w BIK-u (nawet gdy status w bazie jest negatywny, a kredyt został spłacony w 2007 roku)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należałoby odnieść się do cytowanego przez pana raportu z BIK. Mowa w nim bowiem o instytucjach finansowych zależnych od banków. Odnosi się do nich art. 105 ust 4d ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4 (czyli BIK), mogą udostępniać instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji finansowych. Po pierwsze przepis ten dotyczy przekazywania danych przez BIK do w/w instytucji, a nie przechowywania danych przez BIK. Po drugie przepis ten nie wymaga zgody na przekazanie danych przez BIK tym instytucjom, gdyż wystarczające jest poinformowanie klienta w umowie, że taka możliwość istnieje.

Raport, który Pan przytoczył prawdopodobnie dotyczy więc zupełnie innej kwestii. Przepis art. 105 ust 4d odnosi się do instytucji zajmujących się taką działalnością jak usługi leasingowe,  usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, usługi związane z transferem środków pieniężnych czy emitowaniem instrumentów płatniczych i administrowaniem nimi.

Pytanie dotyczy natomiast samej możliwości przetwarzania informacji przez BIK, a nie możliwości przekazywania tych informacji innym podmiotom.

W obecnym stanie prawnym zasady przetwarzania informacji przez BIK określa art. 105a Prawa bankowego. Zgodnie z nim BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

Wyjątek od powyższej zasady zawiera ust 3 tegoż artykułu, zgodnie z którym BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Przetwarzanie tych informacji może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, np. jego spłaty (art. 105a ust. 5).

Z powyższego wynika, że obecnie obowiązujące przepisy nie zawsze wymagają zgody na przetwarzanie danych przez BIK. Jeśli klient zalega ze spłatą raty ponad 60 dni i zostanie ostrzeżony przez bank o możliwości, to bank może zamieścić informację w BIK i przetwarzać ją jeszcze przez 5 lat od całkowitej spłaty zobowiązania. z opisu sytuacji wynika, że z tym właśnie mamy do czynienia w Pana sytuacji.

Pojawia się więc jeszcze pytanie czy przepis powyższy znajdzie zastosowanie wobec Pana, skoro umowa kredytu została zawarta przed jego wejściem w życie (tj. 16.06.2005). Przepis art. 105a był jeszcze nowelizowany 1 kwietnia 2007, ale nowelizacja ta nie ma znaczenia dla Pana sytuacji prawnej. 

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe obowiązane są dostosować przetwarzanie informacji zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań w niej określonych, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przed  tą nowelizacją wobec braku regulacji istniał spór czy po spłacie zobowiązania BIK w ogóle mógł przetwarzać dane. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje bowiem możliwość przetwarzania danym m. in. na potrzeby wykonywania umowy albo (gdy umowa wygasa) gdy możliwość taką przewiduje przepis prawa. Do czasu nowelizacji istniał przepis dotyczący możliwości tworzenia takich instytucji jak BIK i zakresu ich zadań, ale brak było konkretnych regulacji.

Niestety przepisy przejściowe sformułowane są bardziej pod kątem uzyskania zgody na przetwarzanie danych. Nie odnoszą się natomiast wprost do sytuacji, w której powstała zaległość w spłacie kredytu. Pojawia się więc pytanie, jak konkretnie banki mają dostosować przetwarzanie informacji do obecnych wymagań. Np. czy bank, jeśli wcześniej nie ostrzegł klienta o możliwości zgłoszenia do BIK w związku z zaległością, to czy teraz da się to naprawić wysyłając do klienta stosowną informację.

Z opisu sytuacji nie wynika, czy w momencie powstania zaległości i dokonywania wpisów do BIK zostały zachowane warunki przewidziane Prawem bankowym (tj. zaległość ponad 60-dniowa, ostrzeżenie klienta, wpis po 30 dniach od tego ostrzeżenia). Jak Pan jednak wskazał, wpisy te były dokonywane w 2006 r., a więc po nowelizacji. W związku z tym należy założyć, iż wymogi te zostały przez bank zachowane; można więc powiedzieć, że są dostosowane do obecnych wymagań. Oznacza to, że BIK może przechowywać dane o Panu jeszcze przez 5 lat, licząc od spłaty kredytu.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do tego przepisu w dniu wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat dotyczący daty usunięcia informacji. W BIK powinna być więc podana dokładna data, w której ma nastąpić wykreślenie wpisu na Pana temat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Bartłomiej

29.9.2015 10:8:2

Re: Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

Szanowni Państwo, jeżeli ktoś miał problem z długami, figuruje w BIKu, zobowiązanie zostało już spłacone, a chciałby wziąć kredyt ze względu an trudną sytuację finansową, mogę Państwu przedstawić ofertę czyszczenia biku. Oczywiście, nie da się wyczyścić wszystkiego, ale część jest możliwa. Jeżeli chcą Państwo polepszyć swoją historię kredytową, to zapraszam do skorzystania z oferty profesjonalnej firmy, która nie obiecuje złotych gór, a jedynie spełnia to, co prawdziwe i realne. Polecamy wejść na czyszczeniebiku.pl i wypełnić formularz. Pozdrawiamy, zespół czyszczeniebiku.pl

darek

24.6.2014 14:46:28

Re: Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

od 8śmiu lat jestem w bik jak z tego wyjść dowiadywałem sie rze trwa to 5 lat prosze o pomoc

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY