Uszczerbek na zdrowiu

Pytanie:

Córka w lipcu 2000 r. uległa wypadkowi drogowemu. Wypadek spowodowała swoim samochodem jej znajoma (córka była pasażerką w tym samochodzie). Wszelkie ubezpieczenia były opłacone. Córka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela. Biegły z ramienia ubezpieczyciela stwierdził u córki 45% ubytek zdrowia. Czy istnieje możliwość ubiegania się o rentę, jeżeli tak, to do kogo wystąpić z roszczeniami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. Naprawienie szkody majątkowej na osobie możliwe jest w dwóch przypadkach uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oraz śmierci człowieka. W przypadkach uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów oraz renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym. Uszkodzenie ciała to naruszenie integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych). Poszkodowanym uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie: - całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej; - zwiększenia się jego potrzeb; - zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość. Następstwa te powinny mieć charakter trwały, choć niekoniecznie nieodwracalny. Każda z tych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty, jednakże konieczną przesłanką jest powstanie szkody bądź to w postaci zwiększenia wydatków, bądź to zmniejszenia dochodów. Roszczenie o rentę z powodu utraty zdolności zarobkowej lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość nie przysługuje osobie, która w chwili orzekania o żądaniu renty, ze względu na swój wiek, nie byłaby jeszcze zdolna do pracy zarobkowej, a trwały charakter uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest warunkiem powstania prawa do renty. W przedstawionym stanie faktycznym można dochodzić renty od kierowcy pojazdu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: