Uzasadnienie wyroku

Pytanie:

Zostało złożone powództwo przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zapłatę. Sąd pierwszej instancji zasądził kwotę zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. W związku z tym powód nie ma interesu w tym, aby odwoływać się od wyroku, jednakże zdaje sobie sprawę, iż apelację może złożyć strona przeciwna. Powód nie chce składać wniosku o uzasadnienie wyroku bez potrzeby. Ale w związku z tym co może zrobić, jeśli apelacja zostanie złożona przez stronę przeciwną? Tj. czy po upływie siedmiodniowego terminu będzie mógł złożyć taki wniosek i otrzymać wyrok z uzasadnieniem, aby móc ustosunkować się do apelacji? W jaki sposób może sprawdzić czy pozwany odwołał się od wyroku czy nie, i jest on już być może prawomocny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona, która przegrała sprawę oraz pragnie wnieść apelację powinna bądź w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o jego uzasadnienie oraz po jego otrzymaniu wnieść w ciągu 14 dni apelację, bądź wnieść apelację w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyroku (art. 369 kpc).

Najczęstszą sytuacją jest pierwsza z wymienionych, tzn. wniesienie wniosku o uzasadnienie i po jego otrzymaniu złożenie apelacji. Niemniej możliwa jest również sytuacja, w której strona po zapoznaniu się z uzasadnieniem nie wnosi apelacji. Wyrok staje się więc prawomocny bądź gdy strona nie wniesie apelacji w ciągu 14 dni od otrzymania uzasadnienia, bądź po upływie 21 dni od ogłoszenia wyroku. Należy również wskazać, iż sąd sporządza uzasadnienie wyroku, także gdy apelujący co prawda nie złożył wniosku o jego sporządzenie, ale w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku wywiódł apelację (art. 329 kpc).

Drugiej stronie przysługuje prawo przeglądania akt oraz żądania wydania na ich podstawie poświadczonych odpisów i kserokopii z akt sprawy. Powód, który wygrał sprawę w I instancji, w przypadku sporządzenia przez sąd uzasadnienia, może żądać odpisu lub kserokopii uzasadnienia (art. 9 kpc). Opłata kancelaryjna za wydanie 1 strony poświadczonego odpisu z akt wynosi 6 zł, natomiast za kserokopię 1 zł od strony (art. 77 i 78 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Odnośnie natomiast kwestii uzyskania informacji o tym, czy pozwany wniósł apelację, wniosek o uzasadnienie wyroku, bądź czy wyrok uprawomocnił się - informację uzyskać może Pan w sekretariacie wydziału, w którym sprawa jest rozpoznawana.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY