e-prawnik.pl Porady prawne

W jaki sposób uaktualnić KRS?

Pytanie:

W jaki sposób można uaktualnić KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: W jaki sposób uaktualnić KRS?

20.8.2015

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:

 ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),

 ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Obowiązek zgłoszenia zmian 


Zgodnie z ustawą o KRS: 
Art. 22. 
Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wpis obejmuje nie tylko samą rejestrację podmiotu podlegającego wpisowi do KRS, ale także zgłoszenie wszelkich zmian, jakie wymagają ujawnienia w rejestrze. W związku z tym, jeżeli zaszły zmiany wymagające zgłoszenia, powinny one być zgłoszone do KRS w terminie 7 dni od dnia ich zajścia (np. podjęcia uchwały).

Ustawa nie przewiduje jednak sankcji za spóźnione dokonanie zmian w KRS. Jedyną ewentualną sankcją może być wszczęcie postępowania przymuszającego do dokonania wpisu (art. 24 ustawy o KRS) – jeśli dotąd nie zostało ono wszczęte, zgłoszenie zmian uchroni Panie przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z art. 24 ustawy o KRS:

Art. 24.

1.W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

3.Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu.

4.Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5.W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.

6.W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Podsumowując tę część opinii należy więc wskazać, że zasadniczo powinni Państwo dokonać zgłoszenia zmiany w terminie 7 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie. Jeśli jednak nie dokonaliście Państwo tego i nie zostało wszczęte postępowanie przymuszające, aktualne zgłoszenie zmian nie powinno spowodować żadnych negatywnych konsekwencji.

Zgłoszenie zmian 

Dokonanie zmian będzie wymagało złożenia w sądzie rejestrowym KRS odpowiednich formularzy i dokumentów.

Podstawowymi dokumentami będą prawidłowo wypełnione formularze KRS Z20 i KRS ZK.
Pierwszy to formularz główny dotyczący zgłoszeń, drugi z kolei jest formularzem stosowanym w przypadku zmiany składu osobowego organów
Obydwa formularze znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularzewnioskow-wykorzystywanych-w-krs/ 
Oprócz tych dokumentów niezbędne będzie załączenie pism, z których będą wynikały zmiany – oświadczenie o rezygnacji z członka zarządu, uchwał odwołująca członka, uchwała powołująca nowego członka zarządu etc. 
Wniosek o rejestrację zmiany podlega opłacie zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 
Art. 56. [Wnioski podlegające opłacie stałej 150 zł]
Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o:
1) dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców;
2) wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Prosimy pamiętać, iż dokumenty na podstawie których ma zostać dokonana zmiana, powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza kopiach. Państwo także powinniście posiadać oryginały lub poświadczone kopie w dokumentacji związku.
 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ