Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

Pytanie:

Art. 187 kpc mówi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Z kolei art. 126 [1] kpc mówi, iż w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu (...), jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu. Co to są prawa majątkowe? Czy z zakresu prawa pracy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne) konieczne jest podanie przedmiotu wartości sporu w powództwie czy wystarczy uzupełnić to na rozprawie wstępnej? Jak interpretować art. 461 ust 1[1] kpc mówiący o tym że: do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy ? Czy z powyższego można wnioskować iż poprzez podanie wartości przedmiotu sporu sąd bada czy jest władny osądzać w danej sprawie, a w zakresie prawa pracy nie podanie powyższej wartości nie powinno powodować zwrotu pozwu (art. 130 ust. 2 kpc) powodującego w konsekwencji naruszenie art. 264 ust. 1 kp, zwłaszcza, że w pozwie określono żądanie oraz iż umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony (ponadto dodano jako załącznik PIT 11)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oznaczenie wartości przedmiotu sporu jest obligatoryjne w sprawach o prawa majątkowe, których katalog ustawodawca zawarł w art. 64 Konstytucji, gdzie wskazano, że każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych. W przepisach prawa nie ma jednoznacznej definicji praw majątkowych, pojęcie to interpretuje się adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Prawa majątkowe nie są jednoznaczne z prawami pieniężnymi, albowiem katalog tych pierwszych jest dużo szerszy. W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z żądaniem, którego przedmiotem jest prawo majątkowe, gdyż chodzi o przywrócenie do pracy (uzasadnienie Sądu Najwyższego I PZ 125/2003). Do praw niemajątkowych wynikających ze stosunku pracy należą m.in. sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy.

Obowiązek wskazania wartości przedmiotu sporu wynika z art. 23 [1] kpc, który stwierdza, iż w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, wartość przedmiotu sporu (wyznaczającą również wartość przedmiotu zaskarżenia) stanowi, przy umowie na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nie określony - za okres jednego roku. Ustawodawca wskazuje w jaki sposób wyliczyć wartość przedmiotu sporu ze względu na rodzaj stosunku pracy.

Brak wskazania wartości przedmiotu sporu będzie stanowiło brak formalny, do uzupełnienia którego sąd wezwie powoda, jednakże po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminy, sąd zwróci pozew. Zwrócony pozew nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Wskazanie wartości przedmiotu sporu będzie miało również wpływ na konieczność uiszczenia opłaty sądowej. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są zwolnione od opłat sądowych. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątek od tej reguły w art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który wskazuje, iż w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Przepis zawarty w art. 461 § 1 [1] kpc wskazuje, iż bez względu na wartość przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy. Przepis ten wskazuje wyłączną właściwość sądów rejonowych do rozpatrywania w/w spraw.

Sąd nie ma obowiązku sprawdzania wartości przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda, aczkolwiek może on to jednak uczynić na posiedzeniu niejawnym i jednocześnie zarządzić dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie może nastąpić jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże powód . W związku z art. 461 § 1 [1] kpc, w przedstawionej sytuacji sąd nie będzie mógł przekazać sprawy za względu na swą niewłaściwość związaną z wartością przedmiotu sporu.

W związku z powyższym, będzie miał Pan obowiązek wskazania wartości przedmiotu sporu na podstawie przepisów wskazanych powyżej i skierowania powództwa do sądu rejonowego, gdyż art. 461 § 1 [1] kpc jest przepisem specjalnym w stosunku do przepisów generalnych o ogólnej właściwości sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: