e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki nadania klauzuli na nowego wierzyciela

Pytanie:

Staram się odzyskać pieniądze dla klienta na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności. Wierzytelność jest stwierdzona sądowym tytułem wykonawczym. Dłużnik jest współwłaścicielem domu i ja jestem gotów ponieść koszty egzekucji tej współwłasności, a następnie samemu kupić udział dłużnika w domu, bo zapewne nikt inny nie zechce. Następnie mam zamiar doprowadzić do zniesienia współwłasności. Aby zrealizować plan, trzeba będzie uzyskać klauzulę na mnie, na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności, ale wiem, że musi to być dokument urzędowo poświadczony. Mój klient - cedent (powierzający) mieszka kilkaset kilometrów dalej. Czy możliwe jest dokonanie cesji urzędowo poświadczonej taką drogą, że ja sporządzę nowy dokument umowy przelewu powierniczego wierzytelności, pójdę z nim do notariusza i podpiszę go w jego obecności (notariusz poświadczy czynność), a następnie wyślę klientowi i on z kolei pójdzie z tym egzemplarzem do notariusza i zrobi to samo, a następnie odeśle mi tę cesję, po czym ja z nią i z tytułem wykonawczym wystąpię do sądu po klauzulę na mnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki nadania klauzuli na nowego wierzyciela

11.6.2007

Zgodnie z art. 788 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W opisywanym przypadku przejście praw, o którym mowa powyżej, nastąpi w drodze umowy powierniczego przelewu wierzytelności, stąd umowa ta winna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tryb dokonania takiej czynności w obecności notariusza reguluje Prawo o notariacie. Art. 88 Prawa o notariacie przewiduje, że podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie. Na tej podstawie wypada uznać, że proponowany w pytaniu sposób postępowania nie jest właściwy. Należałoby raczej sporządzić umowę cesji w zwykłej formie pisemnej, a następnie uznać w obecności notariusza za własnoręczny podpis złożony pod dokumentem umowy. Uznanie podpisu za własnoręczny dotyczy obu stron i wywrze skutki takie, jak notarialne poświadczenie podpisu. Nie ma potrzeby, aby uznanie podpisu za własny nastąpiło w obecności obu stron kontraktu.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ