Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Pytanie:

Mężczyzna ukończył 58 lat, mając za sobą 35 lat pracy - w dziennikarstwie (w PAP i w Informacyjnej Agencji Radiowej). Czy w związku z prawem do emerytury w niższym wieku, objęty jest okresem ochronnym - a jeśli tak, jakie określają to przepisy lub orzeczenia sądów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Według obecnej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, jeśli pracownik nabywa prawo do emerytury wcześniej z uwagi na specyficzny charakter, lub warunki pracy, to wiek emerytalny określony w przepisach szczególnych dotyczących danego zawodu stanowi podstawę, od której liczymy ochronę określoną w art. 39 kodeksu pracy. Najdobitniej i najpełniej stanowisko to wyłożył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. - I PKN 141/2001 - (OSNP 2004/5 poz. 86). Sentencja tego wyroku jest następująca: "Przewidziany w art. 39 kp zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata (obecnie 4) do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego."

Status prawny dziennikarzy w tym zakresie określony został wyraźnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub, w szczególnym charakterze. Paragraf 13 tego rozporządzenia stanowi, że dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: po pierwsze - osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej, a po drugie - ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej

Zatem w przedstawionej sytuacji – przy spełnieniu warunków określonych w paragrafie 13 rozporządzenia – ochrona szczególna wieku przedemerytalnego będzie przysługiwać, zgodnie z treścią art. 39 KP - pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

  Przykład: Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.

 • Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

NA SKÓTY