e-prawnik.pl Porady prawne

Wina rozkładu pożycia małżenskiego a przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Pytanie:

W jaki sposób przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują kwestę winy jednego z małżonków, o której rozstrzyga sąd orzekając rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wskazuje art. 57 kro:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, w tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozpatrzyć należy, co w powyższym znaczeniu oznacza pojęcie „wina”. W tym miejscu przytoczyć można fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1997 r. (I CKN 597/97, LexPolonica nr 328083, OSNC 1998, nr 6, poz. 99), w którym sąd stwierdza: „Pojęcie winy w prawie cywilnym w ogólności, w tym także - winy przy rozwodzie obejmuje element obiektywny i subiektywny. Element obiektywny zachodzi wtedy, gdy zachowanie małżonka narusza jego obowiązki ustawowe lub wypływające z zasad współżycia społecznego. W ocenie zachowań mówimy tu o bezprawności zachowań małżonka. Element subiektywny polega na naganności zachowań, inaczej mówiąc, na zarzucalności czynów czy zaniechań. W ocenie sięgamy po określenia: zachowanie naganne, niegodziwe, niemoralne, złe. Specyfika orzekania o winie przy rozwodzie polega na tym, że wnikliwą analizą trzeba objąć jej element subiektywny. Chodzi tu w istocie o analizę psychologiczną, choć jej przedmiotem są w zasadzie zewnętrzne jedynie objawy (zachowania) wewnętrznych przeżyć. Ostateczna ocena naganności (zarzucalności) opiera się na kryteriach głównie moralnych, a nie - prawnych. Pociąga to za sobą w szczególności komplikacje wynikające z faktu, że ocena moralna wymaga uwzględnienia w szerokim zakresie uwarunkowań i okoliczności, w jakich człowiek realizuje konkretne zachowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY