Właściwość dokumentu

Pytanie:

Mam pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych w celu prowadzenia spraw sądowych o zachowek dla córki i wszystkich innych spraw z tym związanych, jest to dokument podpisany przez moją córkę w obecności notariusza, zatem notariusz poświadczył jedynie własnoręczność podpisu córki, a nie treść dokumentu, dłużnik mający wypłacić zachowek zażądał osobnego potwierdzenia od córki, że świadczenie należy wpłacić na moje konto i takowe otrzymał, a teraz żąda pełnomocnictwa na moje wykonywanie wszelkich czynności w celu prowadzenia spraw związanych z zachowkiem dla córki w formie aktu notarialnego, zaznaczam , że sąd uznał tę formę pełnomocnictwa, które posiadam, za właściwą i nadał sprawie sygnaturę akt, która jest prowadzona równolegle na wypadek niedogadania się z dłużnikiem co do wysokości zachowku, uważam, że te czynności dłużnika to stwarzanie sobie furtki do niewypłacenia zachowku, ponieważ podważają właściwość dokumentu, który uznają sądy i urzędy. Czy w świetle prawa zostały spełnione wszelkie czynności dla wypłacenia zachowku i czy posiadany przeze mnie dokument jest właściwy dla prowadzenia spraw o zachowek dla córki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 88 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c. pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych. Z przedstawionego opisu wynika, że posiada Pani pełnomocnictwo procesowe ogólne - do prowadzenia wszystkich spraw z udziałem osoby reprezentowanej. Pełnomocnictwo procesowe powinno być w zasadzie sporządzone w formie pisemnej. W dokumencie pełnomocnictwa należy podać dane zarówno pełnomocnika jak i mocodawcy pozwalające na ich identyfikację. Należy więc podać przynajmniej imię i nazwisko (nazwę) obu podmiotów i wskazane jest również określenie ich miejsc zamieszkania (siedziby). Podpis mocodawcy powinien być własnoręczny, ale niekoniecznie czytelny - musi obejmować co najmniej nazwisko (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2000 r.; II CKN 894/00; Biuletyn Sądu Najwyższego 2000/10 str. 14). Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa ustnie. Mianowicie, zgodnie z art. 89 par. 2 k.p.c. w toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

Zgodnie z art. 91 k.p.c. pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;  

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;  

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;  

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Wobec powyższego nie można uznać, że w jego granicach mieści się również upoważnienie do odbioru zasądzonej sumy na konto pełnomocnika. Z drugiej strony pierwotne pełnomocnictwo oprócz reprezentacji przed sądem zawierało umocowanie we „(...) wszystkich innych spraw z tym związanych" co przemawiałoby za stwierdzeniem, że jest Pani umocowana również do odbioru zasądzonej sumy. Rozstrzygający winien tutaj być art. 92 k.p.c., w zgodzie z którym zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego. W szczególności chodzi o art. 65 par 1 Kodeksu cywilnego, w zgodzie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Wobec powyższego naszym zdaniem, w razie wątpliwości należało w treści pełnomocnictwa umieścić stosowną wzmiankę, że swoim zakresem obejmuje również odbiór zasądzonych należności. Z opisu wynika, że tak się stało, wobec czego w naszej opinii, jest Pani w pełni uprawniona do tej czynności. Dłużnik nie ma też podstaw do żądania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a jeżeli takowe wysuwa to można wezwać go do wskazania podstawy prawnej do takich roszczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: