Wniesienie apelacji

Pytanie:

Mam w przyszłości zamiar wnosić apelację do sądu wyższej instancji, ponieważ już kilka razy uważałam, że sędzia, która prowadziła moją sprawę nie była obiektywna. Chodzi o sprawę o podwyższenie alimentów. W jakim terminie trzeba wnieść apelację? Jak powinien wyglądać wniosek o apelację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 369 kodeksu postępowania cywilnego, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Zatem, od momentu ogłoszenia wyroku w sprawie ma Pani tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie. Złożenie takiego wniosku może być przydatne, gdyż znajomość rozumowania sądu w sprawie może pozwolić Pani na skuteczniejsze podważenie tego rozumowania w apelacji. Następnie sąd sporządza uzasadnienie (ma na to instrukcyjny, dwutygodniowy termin) i doręcza je Pani. Od momentu doręczenia biegnie dla Pani dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji.

Natomiast, jeżeli nie złoży Pani wniosku o uzasadnienie w terminie tygodniowym, wraz z upływem tego tygodniowego terminu zaczyna biec dwutygodniowy termin na wniesienie apelacji.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym:

 •  dla pisma procesowego – każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  

 2. oznaczenie rodzaju pisma;  

 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  

 4. wymienienie załączników

 5. gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt

 6. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

 • a ponadto zawierać:

 1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,  

 2. zwięzłe przedstawienie zarzutów,

 3. uzasadnienie zarzutów,  

 4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,  

 5. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia

 6. w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Apelacja powinna być co do zasady opłacona. Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

Prosimy również o zapoznanie się z treścią artykułu: Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: