Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Pytanie:

Brat skończy 7 maja 60 lat. Pobierał przez 4 lata rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 2 lata temu ZUS rentę tą zabrał bo lekarze orzecznicy ZUS ustalili, że nie istnieje już niezdolność do pracy. Jest to nieprawdą bo prywatnie zbadany przez doktora medycyny specjalistę Ortopedę usłyszał, że zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa powtarzane co kilka lat wykazują progresję choroby /poważne schorzenie kręgosłupa i dyskopatia w trzech jego odcinkach / Sprawa toczy się teraz już w Sądzie Pracy II instancji /. Ostatnio otrzymał z byłego zakładu pracy dokument, że przepracował w warunkach szkodliwych ponad 15 lat. Ma przepracowane ogółem ponad 30 lat. Jakie dokumenty i w jakim terminie powinien złożyć w ZUS dla uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu 15 lat pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia ? Czy złożone już wcześniej dokumenty /w trakcie załatwiania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wystarczą ? Czy kwota bazowa do obliczeń będzie przyjmowana z tamtego okresu /gdy szedł na rentę zdrowotną/ czy aktualna i kto o tym decyduje? Co w razie wygrania apelacji ? Czy i jakie otrzymałby odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba ubiegająca się o emeryturę  powinna złożyć wniosek o emeryturę. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko zainteresowanego, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega, oraz podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wniosku. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty lub oświadczenia stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie tego świadczenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające: datę urodzenia,  okresy zatrudnienia uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość, wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń.

Datę urodzenia, ustala się na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość zarobku lub dochodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury są: zaświadczenia zakładów pracy wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków. Środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy zatrudnienia, są pisemne zaświadczenia zakładów pracy, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, oraz legitymacje ubezpieczeniowe, a także inne dowody z przebiegu ubezpieczenia. Zaświadczenie zakładu pracy powinno w szczególności zawierać imię i nazwisko osoby, której dotyczy, datę podjęcia i ustania zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej czynności. Zaświadczenie zakładu pracy powinno stwierdzać charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach. Dowody z dokumentów dotyczących zatrudnienia i zarobków powinny być dołączone do wniosku w oryginale. Jeżeli niektóre dokumenty zostały już wcześniej złożone, to nie trzeba składać ich drugi raz, we wniosku najlepiej jednak wskazać, że ZUS jest już w ich posiadaniu. Ustawa nie wskazuje konkretnie terminu w jakim należy złożyć wniosek.

Jak wynika z zadanego pytania, w chwili obecnej renta nie przysługuje. Naszym zdaniem ZUS powinien ustalić wysokość emerytury według aktualnych wskaźników. W przeciwnym razie osoba uprawniona może złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury określonej na podstawie kwoty bazowej.

W razie wygrania apelacji, uprawnionemu będzie przysługiwała wypłata zaległych świadczeń wraz z odsetkami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do zapłaty odsetek w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego wówczas, gdy nie dokona wypłaty świadczeń w terminach przewidzianych w przepisach dotyczących ich przyznawania i wypłacania w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r., II UK 214/2002 OSNP 2004/5 poz. 89).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: