Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Co taki zestaw powinien zawierać? Czy w tym zakresie jest ścisłość czy margines swobody dla organu administracji? Chodzi o budowę obiektu z kategorii XI załącznika do Ustawy prawo budowlane.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 52 ust. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

Powyżej wskazany przepis określa zatem jakie załączniki powinien posiadać wniosek. Spełnienie ich oznacza, iż wniosek jest poprawny od względem formalnym i powinien być rozpatrzony merytorycznie. Natomiast nie dołączenie jednego z powyższych dokumentów powodować będzie brak formalny i organ przed wydaniem decyzji będzie musiał wezwać o uzupełnienie braków formalnych.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: