Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Pytanie:

W związku ze śmiercią babki okazało się, że była ona posiadaczem samoistnym, a nie właścicielem działki leśnej. Działka ta była własnością mojej rodziny na pewno, co najmniej od roku 1934. Niestety po wojnie nie zostało przeprowadzone uwłaszczenie, co potwierdziłoby pełne prawa do tej ziemi. Dlatego też staramy się teraz o uregulowanie kwestii własności w drodze zasiedzenia. Zebraliśmy dokumenty niezbędne do zasiedzenia, stad wiemy, że działka nie ma założonej księgi wieczystej, w wypisie z ewidencji gruntów nie ma właściciela, tylko moi dziadkowie jako posiadacze samoistni. Prosiłem o wyjaśnienie tego faktu w wydziale geodezji oraz w gminie i poinformowano mnie, że działka nie miała właściciela (nie przejął jej ani Skarb Państwa, ani gmina, a dziadkowie cały czas traktowali to jako swoja własność po rodzicach, korzystali i opłacali podatki). Po złożeniu wniosku o zasiedzenie sąd wysłał pismo, w którym oczekuje wskazania właściciela lub wpłacenia zaliczki na ogłoszenia. Czy jeśli nie mogę wskazać właściciela, spadkobierców działki, bo takowi nie istnieją konieczne jest dawanie przez sąd ogłoszeń? Czy informacja z wydziału geodezji o braku właściciela działki będzie wystarczająca do odstąpienia przez sąd od ogłoszeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 609 kodeksu postępowania cywilnego stanowi jednoznacznie, że do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania. Zainteresowanymi mogą być rzeczywiści właściciele. To że nie ma wpisanych w ewidencji żadnych właścicieli i nieruchomość nie ma księgi wieczystej nie oznacza, że nie ma właściciela. Po prostu co do tej nieruchomości istnieje nieuregulowany stan prawny. Jeśli nie jest Pan w stanie wskazać tych zainteresowanych bo ich Pan nie zna niezbędne jest ogłoszenie. Jeśli nie jest Pan w stanie ponieść kosztów ogłoszenia może Pan wnosić o zwolnienie od kosztów.

Zgodnie z art. 607 wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów. Obowiązkiem wnioskodawcy w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości jest również dołączenie:

 • mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, chyba że zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą,

 • informacji organu podatkowego co do osoby posiadacza nieruchomości oraz osoby opłacającej podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (obecnie podatek rolny) za okres objęty wnioskiem,

 • wyciągu z ewidencji gruntów.

Jeśli wnioskodawca nie dołączy tych dokumentów, przewodniczący wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; może jednak, gdy wnioskodawca napotyka znaczne trudności, zlecić sporządzenie mapy na jego koszt, a także zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie pozostałych dokumentów. We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wnioskodawca powinien wskazać wszystkich zainteresowanych. Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące zasiedzenia nie określają kręgu osób zainteresowanych, w konsekwencji do tego kręgu trzeba więc przede wszystkim zaliczyć:

 1. dotychczasowego właściciela (lub jego spadkobierców), bez względu na to, czy jego prawo zostało stwierdzone i czy wynika z dołączonego odpisu z księgi wieczystej,

 2. pozostałych - innych niż wnioskodawca - posiadaczy samoistnych rzeczy,

 3. posiadaczy zależnych,

 4. osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na przedmiotowej nieruchomości,

 5. posiadaczy gruntów sąsiednich, jeśli roszczą prawa do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu.

Niewskazanie osób zainteresowanych przez wnioskodawcę oraz niemożność ich ustalenia przez sąd z urzędu nakazuje wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • 4.4.2016

  Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • 7.11.2018

  Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • 30.5.2017

  Czym są dobra i zła wiara i jakie mają znaczenie w stosunkach prawnych

  Dobra wiara jest jedną z klauzul generalnych prawa cywilnego. Mimo, że pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych, bardzo często wiele od jej istnienia zależy. Istnienie dobrej wiary ma (...)

 • 19.4.2017

  Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)