Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

Pytanie:

W 1999 r miałam debet na rachunku bankowym ROR. W latach 2000 do 2002 spłacałam w ratach dług. Nie spłaciłam go do końca do tej pory. W 2003 r. była próba ugody między mną a bankiem. Ostatnia taka próba miała miejsce 20.10.2003 r., niestety ugoda nie została zawarta. Od tego czasu bank się nie odzywał. Obecnie dn. 20.08 2007 r bank przysłał mi informację listem poleconym, że przekazał moje dane do "Bankowego Rejestru". Czy ten dług się przedawnił wraz z odsetkami? Jeśli tak, to czy bank miał prawo przekazać moje dane do "Bankowego Rejestru"? Czy mogę żądać od banku usunięcia moich danych z "Bankowego Rejestru", powołując się na przedawnienie długu w całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002 r. Nr  72, poz. 665) zezwala bankom lub instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, na przetwarzanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową dotyczącą osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Nie możemy udzielić informacji czy przedmiotowe zobowiązanie uległo juz przedawnieniu. Roszczenie banku wynikające z zobowiązania z udzielonego kredytu bankowego ulega przedawnieniu w terminie 3-letnim. Bieg terminu przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
 3. przez wszczęcie mediacji.

Ponieważ nie wiemy czy w czasie biegu terminu przedawnienia wystąpiły czynności przerywające bieg tego terminu, nie możemy udzielić odpowiedzi czy roszczenie to uległo już przedawnieniu.

Upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, a jedynie daje zobowiązanemu prawo do powołania się na upływ terminu przedawnienia i na tej podstawie uchylenia się od spełnienia przedawnionego zobowiązania.

Zresztą nawet gdyby zobowiązanie wygasło z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem wykonania zobowiązania, banki lub inne upoważnione instytucje mogą gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane dotyczące niewykonanego zobowiązania oraz osoby, które nie wykonały zobowiązania. Osoba której dane zostały wpisane nie ma roszczenia o wykreślenie jej z tego rejestru przez okres 5 lat od dokonania wpisu. Nawet wykonanie zobowiązania przez osobę wpisaną do rejestru nie obliguje banku lub upoważnionej instytucji do wykreślenia z tego rejestru. Nie stoi to jednak na przeszkodzie do negocjowania z bankiem wykreślenia danych tej osoby z rejestru po wykonaniu zobowiązania.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • 30.6.2017

  Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)

 • 24.11.2018

  Zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego

  Nowelizacja przepisów utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia (...)

 • 18.5.2018

  Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • 27.9.2017

  Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)