e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne

Pytanie:

Zamawiający sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w której wymagał, żeby oferenci dołączyli do oferty wykaz wykonywanych robót w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Spółka cywilna, biorąca udział w postępowaniu powstała dnia 01-01-2005r. Jeden ze wspólników prowadził działalność od 01-01-1990r, a drugi wspólnik od dnia 01-01-2005r. Czy Zamawiający może uznać jako zgodny ze SIWZ wykaz robót wystawiony na osobę (wspólnika spółki cywilnej), która prowadziła działalność od dnia 01-01-1990r. tj. przed powstaniem spółki - chodzi o to czy zdobyte doświadczenie przez jednego ze wspólników przed dniem powstania spółki może być zaliczone na poczet nowego podmiotu i dotyczyć wszystkich wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne

31.8.2006

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i tym samym zamówienie publiczne będzie wykonane przez wspólników spółki. W tej sytuacji do wspólników można zastosować art. 23 ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych, który pozwala na ubieganie się przez kilka podmiotów o udzielenie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji można przyjąć, że wymagania dotyczące wykonawców odnoszą się do każdego z wykonawców (każdy odrębnie musi spełnić warunki), z tym jednak zastrzeżeniem, że warunki dotyczące niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia należy oceniać łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących wspólnie wykonawców. Odmienne stanowisko powodowałoby, iż zbędne byłoby łączenie się podmiotów w celu zwiększenia swoich potencjałów pozwalających na zrealizowanie zamówienia, skoro każdy z tych podmiotów mógłby realizować zamówienie samodzielnie (wyrok Zespołu Arbitrów z 27 marca 2003 r. UZP/ZO/0-317/03). Oznacza, to, że obowiązek wykazania doświadczenia w zakresie wykonywania robót spoczywa na każdym z wspólników (w tym przypadku jeden ze wspólników powinien wykazać pięcioletnią działalność a drugi tylko od 2005 r.). Natomiast spełnianie warunków - posiadanie doświadczenia- będzie oceniany łącznie dla obydwóch wspólników spółki. Można więc poprzeć się wcześniejszym doświadczeniem jednego ze wspólników.

  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ