Wydanie samochodu przez warsztat naprawczy

Pytanie:

Po wypadku, który nastąpił bez mojej winy, oddałem pojazd firmie, która naprawia auta bezgotówkowo. Na życzenie właściciela firmy złożyłem w zakładzie ubezpieczeń cesję praw do odszkodowania na rzecz firmy naprawczej. Samochód miał być naprawiony maksymalnie do 2 tygodni. Po tym czasie jednak firma nie wydała mi samochodu tłumacząc się faktem, że wyda mi go w chwili wpłaty na jej konto pieniędzy z zakładu ubezpieczeń sprawcy - co mija się z ideą systemu likwidacji szkód bezgotówkowych oraz, co ważniejsze, z poprzednimi naszymi ustaleniami. Czy firma ma prawo przetrzymywać mój samochód bez mojej zgody? Czy mogę żądać wydania mi go niezwłocznie? W końcu w tym momencie ja już nie mam prawa do odszkodowania, lecz ten warsztat - na mocy cesji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew/ cesja), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Cesja jest umową między zbywcą i nabywcą wierzytelności. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. Zakładamy, że te warunki zostały w opisanej sytuacji spełnione. Dłużnik natomiast jest jedynie powiadamiany o dokonaniu przelewu wierzytelności na inną osobę.

Należy rozumieć, że treść pytania opisuje w istocie sytuację, w której warsztat naprawczy zastosował w praktyce prawo zatrzymania cudzej rzeczy. Nie oznacza to wszakże, że postąpił on w zgodzie z zasadami rządzącymi się w przypadku stosowania tej instytucji prawa. W myśl art. 461 kodeksu cywilnego zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.

Z powyższego wynika zatem, że prawo zatrzymania wiąże się jedynie z roszczeniami o zwrot nakładów na rzecz oraz naprawienie szkody wyrządzonej przez rzecz. W przypadku opisanym w pytaniu nie mamy do czynienia z tego typu roszczeniami. Warsztatowi przysługuje bowiem roszczenie o zwrot wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi remontu samochodu. Co więcej, roszczenie to przysługuje warsztatowi nie w stosunku do Pana jako właściciela rzeczy, lecz w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Swoje świadczenie wobec warsztatu spełnił Pan bowiem poprzez cesję wierzytelności. Postępowanie warsztatu uznać zatem wypada jako sprzeczne z prawem, stąd przysługuje Panu prawo żądania niezwłocznego wydania samochodu, o ile rzecz jasna naprawa została faktycznie zakończona, a umowa nie przewidywała odmiennych postanowień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: