Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Pytanie:

Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne). Czy podobnie, jak w przypadku skazania z art. 286 par. 1 kk, również w opisywanym przypadku można będzie skutecznie wnieść o odwieszenie kary, jeżeli dłużnicy ci nie uregulują zadłużenia? Domyślam się, że nie ma takiej możliwości, bowiem w wyroku za oszustwo sąd nakazuje zapłatę pokrzywdzonemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 70 par. 1 kk stanowi, że zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności albo od 1 roku do 3 lat - w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary grzywny lub ograniczenia wolności. Warunkowe zawieszenie wykonania kary oznacza, że orzeczona kara nie jest w powołanym wyżej okresie wykonywana.

Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do pewnych czynności, między innymi jeżeli nie orzeczono środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody, sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części.

Na skutek powstania określonych okoliczności sąd może jednak zarządzić wykonanie kary, czyli - jak wskazano w pytaniu - "odwieszenie kary" (choć nie jest to pojęcie prawne). Mówi o tym art. 75 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może  zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych lub jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Odnosząc powyższe uwagi do treści pytania należy zauważyć, że możliwość „odwieszenia” kary z powodu nie wypełnienia obowiązku naprawienia szkody istnieje, jeżeli taki obowiązek został nałożony przez sąd  na skazanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 12.11.2017

  Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

  Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)