Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania VAT od raty leasingowej. W grudniu kończy się leasing i będzie wykup. Chcę wskazać do wykupu siebie jako osobę fizyczną (prywatnie). Po 6 miesiącach ten samochód zamierzam sprzedać na umowę kupna sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji podatkowych dla mnie (bez VAT i bez PIT). Czy moje postępowanie będzie prawidłowe w aspekcie braku dla mnie konsekwencji podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.


Z treści powyższego przepisu wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych  w działalności gospodarczej. Przepis nie ogranicza się tylko do składników majątku obecnie używanych w działalności gospodarczej. Reguły gramatyczne języka polskiego nakazują przyjąć, iż chodzi tu o składniki majątku, które są albo były używane, użytkowane w prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis będzie dotyczył zatem zarówno składników majątkowych, które w chwili zbycia są używane w działalności gospodarczej, jak i składników majątkowych, które były, lecz już nie są, używane w prowadzonej działalności gospodarczej w chwili ich zbycia. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w doktrynie, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych szeroko prezentowane jest stanowisko zgodnie z którym przychody z odpłatnego zbycia składnika majątku uprzednio wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego uprzednio przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet nie wprowadzonego do ewidencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko prezentują m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2011 r. ITPB1/415-552/11/PSZ; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPBI/1/415-1252/11/ESZ wydanej w dniu 2 marca 2012 r..

 

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu należy stwierdzić, że odpłatna dostawa towarów (w tym sprzedaż), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy zostanie dokonana przez podmiot będący podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przypadku gdy samochód został nabyty na cele prywatne, sprzedaż tego samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w treści interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej w dniu 30 marca 2009 r. IBPP1/443-279/09/EA przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 16.5.2007

  Odliczenia związane z nabyciem samochodów

  Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 24.2.2018

  Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • 10.12.2011

  Czy składki na ubezpieczenie samochodu zawsze są kosztem podatkowym?

  Na ostateczną decyzję o zakupie tego czy innego samochodu wpływają już nie tylko jego dane techniczne, ale również możliwości podatkowe, jakie niesie za sobą jego zakup. Trudno bowiem znaleźć (...)