Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Pytanie:

Czy osoba fizyczna mająca wykształcenie tylko średnie ogólnokształcące i nie posiadająca 5 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, zamieszkująca /zameldowana/ poza granicami województwa, w którym chce nabyć ziemię może ją skutecznie kupić. Odpowiadając na pytanie jednego z klientów tego serwisu e-prawnik wasz prawnik wymienił enumeratywnie powody ograniczeń obrotu ziemią powołując się na ustawę. Z porad notariuszy wynika, że w przypadku nie skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu ustawowe przesłanki ograniczające nabycie ziemi rolnej /dot kwalifikacji rolniczych tzn wykształcenie rolnicze lub 5 lat pracy w gospodarstwie rolnym/ nie obowiązują. Prosiłabym o odpowiedź czy zapis w ustawie dot kwalifikacji rolniczych obejmuje wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze a średnie i wyższe może być dowolne czy też również rolnicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, osobę fizyczną traktuje się jako posiadającą kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe. Z powyższego wynika, że osoba posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze zasadnicze, średnie lub wyższe, bądź uzyskała jakiekolwiek inne wykształcenie średnie lub wyższe. Kwalifikacje rolnicze w rozumieniu ustawy posiada każda osoba, które uzyskała wykształcenie średnie lub wyższe, niezależnie w jakiej dziedzinie. Na podstawie powołanej ustawy, w przypadku sprzedaży Agencji Nieruchomości Rolnej (ANR) nie przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej. Oznacza to, że w każdym przypadku, gdy nie następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, ANR przysługuje prawo pierwokupu. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Z kolei za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Zatem, aby ANR nie przysługiwało prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, muszą być spełnione powyższe warunki. Spełnienie powyższych warunków jest konieczne, celem wyłączenia możliwości nabycia jej przez Agencję i zapewnienia, że nieruchomość tą nabędzie kontrahent zbywcy. Możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nie jest oczywiście równoznaczna z tym, że ANR z tego prawa skorzysta. Jeżeli więc Agencja nie korzysta z prawa pierwokupu, to oczywiście nabywcą może zostać nawet osoba nieposiadająca kwalifikacji rolniczych i nie zamieszkująca w danej gminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2011

  Prawo pierwokupu

  Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo (...)

 • 24.8.2010

  Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej (...)

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

 • 28.3.2017

  Zmiany w górnictwie

  Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza zmiany niezbędne do uporządkowania majątku przedsiębiorstw górniczych. Spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

 • 2.9.2005

  Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

  Zawsze może się zdarzyć, iż sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, nie jest bezstronny. Jeśli więc dojdziemy do wniosku, że między sędzią a naszym przeciwnikiem procesowym zachodzi (...)