Wynagrodzenie pracownika w okresie upadłości

Pytanie:

Pracownik został zwolniony z pracy za wypowiedzeniem na koniec czerwca br. Zakład pracy posiada zobowiązanie do tego pracownika wynikłe z zaległych wynagrodzeń za okres 3 miesięcy oraz 2 miesiące zaległego urlopu. Miesięczny zarobek pracownika wynosił ponad 5 tys.zł. Jaką wartość zobowiązań otrzyma pracownik w sytuacji gdy zakład ten w następnych m-cach ogłosi upadłość. Czy sytuacja pracownika w chwili upadłości będzie inna jeżeli będzie posiadał wyrok Sądu nakazującego wypłatę zaległych wynagrodzeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik ma roszczenie w stosunku do zakładu pracy o wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz o ekwiwalet za niewykorzystany urlop. W chwili obecnej, dopóki zakłąd te nie ogłosił upadłości, pracownik powinien dążyć do odzyskania swych należności poprzez złożenie odpowiedniego pozwu do sądu pracy. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu pracy, uprawniony - czyli były pracownik, może uzyskać środki z Funduszu Garantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obejmują one zarówno niewypłacone wynagrodzenie za pracę jak i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jednakże ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (która ustanawia Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) przewiduje ograniczenia czasowe i ilościowe w wypłącie należnych pracownikom lub byłym pracownikom świadczeń. I tak roszczeniaz wynagrodzenia za pracę oraz z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesięce poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Ponadto, łączna kwota wypłacanych świadczeń dla jednego pracownika za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z poprzedniego kwartału od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. I choć pozostałą część niezaspokojonych świadczeń pracownik może dochodzić w postępowaniu upadłościowym (roszczenia pracownicze zaspokajane są w pierwszej kolejności), rzadko zdarza się, by po wszczęciu postępowania upadłościowego udało się wierzycielom "wyrwać" cokolwiek z masy upadłości. Jeżeli więc pracownik nie złożył jeszcze pozwu o zapłatę należnych mu świadczeń, powinien zrobić to jak najszybciej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: