Wypłata sumy wyegzekwowanej

Pytanie:

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego mojego dłużnika, o czym powiadomił mnie stosownym pismem. Kiedy dotrą do mnie jakieś pieniądze, jeżeli oczywiście są na tym rachunku zdeponowane lub są na nim jakieś wpływy? Jeżeli moje roszczenie wynosi np. 16.000PLN, a komornik sukcesywnie odzyskuje mniejsze kwoty, to czy powinien on przelewać je na moje konto, czy dopiero po wyegzekwowaniu całej kwoty? Czy w sytuacji wyegzekwowania częściowej kwoty, przed przekazaniem jej wierzycielowi (mnie) będzie każdorazowo potrącał swoje należności komornicze? Czy mogę zobowiązać komornika, żeby wyegzekwowane kwoty były przekazywane wierzycielowi (mnie) za pomocą przekazu pocztowego, czy musi to być wyłącznie rachunek bankowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik ma obowiązek w terminie tygodniowym przekazać (nie musi to być przelew na rachunek bankowy) uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. Wyegzekwowane należności, to wszystkie wyegzekwowane środki (ich część), które powinny być przekazywane na bieżąco. Samo zajęcie nie oznacza jednak, że środki zostały wyegzekwowane, wyegzekwowane staną się one z momentem przekazania ich komornikowi przez bank. Szersza informacja na temat egzekucji z rachunków bankowych znajduje się w artykule Egzekucja z rachunków bankowych

Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem, a prowadzenie odrębnej egzekucji jest zbędne. Postanowienie komornika o ustaleniu kosztów, po jego uprawomocnieniu się, podlega wykonaniu w drodze egzekucji, bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Ostateczne koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Ustalając postanowieniem wysokość kosztów egzekucyjnych komornik wskaże podstawę obliczania kosztów przez wymienienie tytułu ich pobrania oraz przytoczenie odpowiednich paragrafów taksy za czynności komorników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 26.12.2018

  Co nowego w ubezpieczeniach obowiązkowych?

  Nowelizacja zmienia minimalne sumy gwarancyjne zgodnie z zasadą przewidzianą w unijnej dyrektywie. W wypadku szkód na osobie to 5 210 000 euro, a w wypadku szkód w mieniu – 1 050 (...)

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)