Wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie:

Od 2 m-cy jestem dyrektorem ośrodka kultury. Poprzedni dyrektor wynajął jeden z budynków klubowi sportowemu mieszczącemu się na terenie gminnym. W umowie najmu istnieje zapis, że klub zobowiązany jest do zapłaty czynszu, ale nie jest określona kwota i jak mi wiadomo od marca tego roku (bo wtedy zawarto umowę) najemca nic nie wpłacił tytułem czynszu najmu. Nie wiem dlaczego to nie zostało doprecyzowane? Ponadto budynek też nie jest utrzymywany przez najemców w należytym stanie. Ja chciałbym wprowadzić kilka zmian, między innymi określić dni kiedy będą mogli z określonych pomieszczeń korzystać i przede wszystkim ustalić kwotę czynszu najmu. Wiem, że muszę to zrobić w postaci aneksu do tej umowy. Ale czy mogę wysłać takie pismo przewodnie informujące prezesa klubu o zmianach umowy i w załączeniu dołączyć aneks i czy mogę podać np. termin 14 dni na podpisanie go od daty otrzymania? W umowie widnieje również zapis, że wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu lub dopuszcza się rażącego naruszenia warunków umowy. Myślałem też o tym, czy mogę uprzedzić w piśmie, że w przypadku nie podpisania aneksu w podanym terminie nastąpi rozwiązanie umowy najmu, czy bezpiecznej podać trzy miesięczny okres wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Określenie wysokości czynszu najmu jest istotnym składnikiem umowy najmu. Bez ustalenia wzajemnych świadczeń stron umowy nie może być mowy o skutecznym zawarciu umowy najmu. Jednakże strony mają swobodę w określeniu zarówno wysokości czynszu najmu jak też rodzaju świadczenia. Jeżeli w umowie brak ustalenia wysokości czynszu najmu, być może znajduje się w niej odesłanie do innej umowy albo ustaleń stron określających wysokość czynszu najmu. W przypadku braku jakichkolwiek odwołań w umowie co do wysokości czynszu najmu należy przyjąć, że strony umowy najmu ustaliły wysokość czynszu najmu w sposób dorozumiany według stawek stosowanych w stosunkach danego rodzaju. Dopiero w braku możliwości ustalenia wysokości stawek powszechnie stosowanych w stosunkach tego rodzaju można przyjąć, że umowa nie została skutecznie zawarta z powodu braku istotnych jej elementów.

Skoro umowa najmu zastrzega dla wynajmującego prawo rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, wynajmujący może skorzystać z tego uprawnienia. Należy się jednak wcześniej upewnić od jakiej zaległości z zapłatą czynszu wynajmującemu uprawnienie to przysługuje. Z mocy art. 672 Kodeksu cywilnego jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jest to jednak przepis względnie obowiązujący i nie znajdzie zastosowania, jeżeli strony w umowie postanowią inaczej.

Wynajmujący może zaproponować drugiej stronie umowy najmu zawarcie aneksu do umowy najmu. Jeżeli druga strona wyrazi zgodę na włączenie postanowień zawartych w aneksie do umowy, postanowienia te staną się częścią umowy najmu. Nie można jednak drugiej strony zmusić do podpisania aneksu i tym samym włączenia jego postanowień do umowy najmu.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez najemcę na zmianę postanowień umowy najmu, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem terminów ustawowych bądź terminów umownych, jeżeli takie zostały zawarte w umowie najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: