Wypowiedzenie umowy o pracę

Pytanie:

Osoba jest zatrudniona w mojej firmie na czas określony. Umowa gwarantuje dwutygodniowe wypowiedzenie dla każdej ze stron. Chciałabym zwolnić pracownika przed okresem wygaśnięcia umowy z zachowaniem ustalonego w w/w umowie okresu wypowiedzenia. Z jakiego artykułu KP mogę zwolnić tego pracownika, żeby nie narazić się na jakiekolwiek roszczenia z jego strony? Pracownik pracuje w mojej firmie półtora roku a teraz choruje od połowy sierpnia tego roku do dnia dzisiejszego. Nadmieniam, że w/w osoba jest zatrudniona na czas określony do dnia 31/08/2006 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą wypowiedzenia jest art. 30 par. 1 pkt 2 oraz 33 i 41 kodeksu pracy. Jednakże wypowiedzenie może zostać dokonane tylko pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 33 kp przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Takie postanowienie zostało zawarte. Art. 30 par 2 do 5 stanowi natomiast, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Nie trzeba uzasadniać takiego wypowiedzenia jeśli chodzi o umowę zawarta na czas określony – choć jest ono wskazane. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Najistotniejsza jest w Pana przypadku regulacja art. 41 kp, który stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Po jaki zatem czasie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (a tym samym i za wypowiedzeniem). Zgodnie z art. 53 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Chodzi tu o faktyczny okres na jaki pracownikowi chorującemu przysługują te prawa. Jeśli przysługują mu przez okres 100 dni i nadal jest chory, to po upływie 100 dni można z pracownikiem rozwiązać stosunek pracy. Jeśli już chory nie jest można mu w okresie zdrowia wypowiedzieć stosunek pracy. Pracodawca może też rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 par. 1 pkt. 1 lit. b. pod warunkiem, że rozwiązanie nastąpiło w okresie choroby przekraczającej okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna

12.8.2010 10:44:10

Re: Wypowiedzenie umowy o pracę

pracowałam w firmie ponad rok na umowie o pracę na czas określony 5 lat. W tym czasie otrzymałam trzy pochwały za pracę, tytuł najlepszego pracownika. Moja praca była doceniana, a ja starałam sie wykonywać najlepiej jak umiałam. Wczoraj otrzymałam wypowiedzenie umowy zgodnie z Art. 33 KP, bez podania przyczyny. Poczułam się jak śmieć. A wystarczyło napisać dlaczego. Może prawo dopuszcza takie postępowanie, ale pracownik to też człowiek i należy mu się wyjaśnienie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: