e-prawnik.pl Porady prawne

Wyrok skazujący wraz z uzasadnieniem na piśmie

Pytanie:

W sprawie karnej jestem stroną poszkodowaną, a jednocześnie oskarżycielem posiłkowym. W wyniku postępowania sądowego zapadł wyrok skazujący. Po dwóch tygodniach oczekiwania na przesłanie wyroku poinformowano mnie, że obecność na rozprawie i odczytaniu wyroku nie skutkuje przesłaniem wyroku na piśmie. W międzyczasie oskarżony (skazany) odwołał się od wyroku. Jaka jest droga postępowania zmierzającego do otrzymania wyroku oraz uzasadnienia w postaci pisemnej? Jakie procedury obowiązują w takich okolicznościach? Czy muszę wystąpić pisemnie do sądu o wyrok oraz jego uzasadnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyrok skazujący wraz z uzasadnieniem na piśmie

6.11.2006

Art. 422 kodeksu postępowania karnego przewiduje, że w terminie zawitym (innymi słowy, nieprzekraczalnym terminie, którego nie można przywrócić) 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416 kpk, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest konieczny. Nawet bowiem sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Prezes sądu odmówi przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną lub po terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie.

W myśl art. 445 kpk termin ten wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje takie skutki, jakby uprawniony wystąpił o sporządzenie uzasadnienia i podlega rozpoznaniu.

Samo uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w części odnoszącej się do niektórych oskarżonych sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do tych tylko części wyroku, których wniosek dotyczy. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie i podmiotowi, o którym mowa w art. 416 kpk, które złożyły wniosek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ