Wyrządzenie szkody przez pracownika a jego odpowiedzialność względem pracodawcy

Pytanie:

Jeśli pracownik wyrządził szkodę pracodawcy, to na jakiej zasadzie on odpowiada i w jakim rozmiarze? Na kim spoczywa ciężar dowodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda (art. 115 Kodeksu pracy [ dalej kp] ). Ciężar wykazania przesłanek winy pracownika spoczywać będzie na pracodawcy dochodzącym zwrotu poniesionych kosztów. Jak bowiem wskazuje art. 116 kp:
Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
W Kodeksie pracy nie zostało zdefiniowane prawne pojęcie szkody. Pojęcie to wymaga zatem wyjaśnienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przepisy te wprawdzie również nie zawierają ścisłej definicji szkody, ale na ich podstawie można ustalić prawne pojęcie tego
zagadnienia. Przy pracowniczej odpowiedzialności materialnej istotne znaczenie ma przede wszystkim szkoda majątkowa. Art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego obejmuje pojęciem szkody majątkowej straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu
szkody nie wyrządzono. Utrata korzyści oznacza uniemożliwienie zwiększenia się majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia wyrządzającego szkodę. Ustalenie utraconych korzyści następuje na podstawie rozumowania hipotetycznego, polegającego na porównaniu rzeczywistego
stanu majątku poszkodowanego ze stanem majątku poszkodowanego, który najprawdopodobniej istniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (tak: Skoczyński Jacek [w:] Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek - Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1000).
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 119 § 1 kp ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, w granicach rzeczywistej straty pracodawcy. Ograniczone jest ono do 3 - miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie pracownika ustala się na podstawie pobieranych
przez niego zarobków u poszkodowanego pracodawcy w dacie wyrządzenia szkody według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jeżeli pracownik wyrządził odrębnymi czynami kilka szkód, odpowiada za każdą z nich oddzielnie. Natomiast jeżeli
pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 kp).
Pracownik może, na żądanie pracodawcy, wpłacić dobrowolnie odszkodowanie lub też zawrzeć z pracodawcą ugodę pozasądową. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych (art. 121 § 1 kp).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY