Zabezpieczenie a przedawnienie zobowiązania

Pytanie:

Urząd skarbowy wszczął postępowanie o ustalenie zaległości podatkowej, wezwanie zostało doręczone 1.12. W dniu 9.12 zostały awizowane dwa pisma, jedno (prawdopodobnie) z art. 200 Ordynacji podatkowej, a drugie (prawdopodobnie) decyzja zabezpieczająca. Termin doręczenia wezwania z art. 200 mija 23 grudnia, termin siedmiu dni na zapoznanie się z aktami 30.12. W dniu 31.12 zobowiązanie się przedawnia. Czy jeśli Urząd Skarbowy nie wręczy decyzji do 31.12.2005 roku, to wówczas decyzja zabezpieczająca jest ważna? Termin na odwołanie od tej decyzji to 6.01.2006 roku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, instytucja zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych pełni rolę służebną dla wykonania decyzji wymiarowych. Dlatego oczywistym jest, że nie można zabezpieczyć wykonania zobowiązania podatkowego, które już wygasło (wyrok NSA z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 478/01, POP 2004/3/56). Wydaje się, iż z tych samych względów po wygaśnięciu zobowiązania podatkowego bezprzedmiotowe będzie zabezpieczenie dokonane przed terminem wygaśnięcia zobowiązania. Zasadę taką można też wyprowadzić również z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zabezpieczone może być „zobowiązanie podatkowe”. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej), to po przedawnieniu zobowiązanie podatkowe przestaje istnieć, wobec czego nie może być zabezpieczone, a ustanowione wcześniej zabezpieczenie jest bezprzedmiotowe (brak przedmiotu zabezpieczenia, jakim jest zobowiązanie podatkowe).

Należy zwrócić jednak uwagę, iż stosownie do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (jednakże mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu). Zatem, jeżeli przed przedawnieniem zobowiązania organ zdołałby dokonać jego zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, zabezpieczone zobowiązanie nie uległoby przedawnieniu. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej (art. 35 § 1 Ordynacji podatkowej), a zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych (art. 42 § 1 Ordynacji podatkowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 30.4.2017

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego to sytuacja, w której organ podatkowy, na skutek upływu oznaczonego czasu, nie może dochodzić zapłaty podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, (...)